Uudised ja teated

« Tagasi

Volikogu istung toimub 24. jaanuaril kell 16.00

Volikogu istungi päevakord:

1. Analüüsi „Lepna asulas tihedalt paiknevate kortermajade soojusvarustuseks perspektiivse kaugkütte võrgupiirkonna analüüs" kinnitamine.

2. Loa taotlemine munitsipaalomandisse antud maa sihtotstarbe muutmiseks ja võõrandamiseks.

3. 2018. aasta eelarve I lugemise jätkamine.

4.Haridusasutuste töötajate töötasu alammäärade kehtestamine.

5. Rakvere valla põhimääruse muutmine.

6. Valimiskomisjoni moodustamine.

7. Valla sotsiaalhoolekandelise abi andmise tingimused ja kord.

8. Toimetulekutoetuse maksmise piirmäärade kehtestamine.

9. Valla tunnustusavalduste andmise kord.

10. Vallavalitsuse struktuuri ja teenistuskohtade koosseisu kehtestamine.

11. Osalemine liikmena kohaliku omavalitsuse üksuste üleriigilises liidus.

12. Esindajate nimetamine ELL-i üldkoosolekule ja volikokku.

 

Istung toimub Sõmeru keskusehoone nõupidamiste saalis.