Vee-ettevõtjad

13.03.18

 

AS Rakvere Vesi pakub teenust järgmistes piirkondades: Sõmeru, Näpi, Roodevälja, Ubja, Lepna, Arkna, Taaravainu, Tobia, Tõrremäe, Tõrma  ja Veltsi.

Näidu teatamine antud piirkondadele: http://rv.excellent.ee:8050/iseteenindus

Lisainfo: http://www.rakvesi.ee/

 

OÜ Kunda Vesi pakub teenust järgmistes piirkondades: Vaeküla ja Kohala

Lisainfo ja näidu teatamine antud piirkondadele: http://www.kundavesi.ee/

 

Karitsa, Lasila ja Levala külas on vee-ettevõtjaks Rakvere vald

Kehtivad hinnad leiab aadressilt: https://www.riigiteataja.ee/akt/426012016001

Näidu teatamine antud piirkondadele: http://www.rakverevald.ee/naidud

 

Toimetaja: JANNE LAINJÄRV

Veemajandusprojektid

13.03.18
 

Rakvere linna reoveekogumisala veemajandusprojekt (toetab EL Ühtekuuluvusfond)

Projekti raames ühendatakse Sõmeru, Näpi ja Roodevälja asulad Rakvere linna vee- ja kanalisatsioonisüsteemiga ning nende asulate elanikud hakkavad tarbima Rakvere Veetöötlusjaama kvaliteetset joogivett.

 

Rakvere valla ja Sõmeru valla veemajandusprojekt (toetab EL Ühtekuuluvusfond)

Projekti eesmärgiks Sõmeru vallas on Uhtna aleviku vee- ja kanalisatsioonisüsteemi kaasajastamine ja uuendamine.

 

Toimetaja: JANNE LAINJÄRV