Täisealise isiku hooldus

30.03.16

Täisealise isiku hooldus on sotsiaalteenus täisealisele isikule, kes raske või sügava puude tõttu vajab kõrvalist abi ja juhendamist. Hoolduse seadmiseks määratakse kindlaks hooldatava vajadused ja selgitatakse välja hooldaja võimalused isikule vajaliku kõrvalabi tagamiseks.

Hooldajatoetus on igakuine vallaeelarvest makstav toetus raske või sügava puudega isiku hooldajale või eestkostjale. Hooldamisena mõistetakse raske või sügava puudega inimesele kõrvalabi osutamist ja juhendamist, kui inimene ei tule iseseisvalt toime söömise, hügieenitoimingute, riietumise, liikumise või suhtlemisega.

Toetust on õigus taotleda isikul, kelle hooldusel või eestkostel oleva inimese elukoht on rahvastikuregistri andmetel Sõmeru vald. Hooldaja määramiseks ja toetuse maksmiseks esitab hooldust vajav isik või tema eestkostja vallavalitsusele avalduse. 

Toetuste maksmist reguleerib Sõmeru valla sotsiaalhoolekandelise abi andmise tingimused ja kord.