Kehtivad planeeringud

27.09.16

Kehtestamise aasta

Detailplaneering

Dokumendid

2016

Näpi tee 10 (77003:001:1620),  Keki tn 2 (77003:001:1833) ja Keki tn 7 (77003:001:2120) kinnistute detailplaneering

Planeering on kehtestatud Sõmeru Vallavalitsuse 05.09.2016 korraldusega nr 275.

Planeering on koostatud kinnistute jagamiseks, kruntidele sihtotstarvete määramiseks, hoonestusalade piiritlemiseks, tehnovõrkude asukohtade ja liikluskorralduse lahendamiseks.

 

  Põhijoonis
 Seletuskiri
 Tiitelleht
 Kontaktvööndi joonis

2016

Roodevälja külas Paekarjääri kinnistu (77004:001:0043) detailplaneering.

Planeering on kehtestatud Sõmeru Vallavalitsuse 25.07.2016 korraldusega nr 243.

Planeeringuga on määratud motospordikeskuse rajamiseks rallikrossi võistlusradade ning kohtunike ja tehnika hoonete ehitusõigus, tehnovõrkude, juurdepääsude, parkimisalade ja võistlejate bokside alade asukohad.

Olemasolev olukord
 Situatsiooniskeem
 Kontaktvöönd
 Seletuskiri
 Põhijoonis
 Keskkonnamõju eelhinnang
 Müra aruanne
2016

Vaekülas Sauna kinnistu (77004:002:0102) detailplaneering.

Planeering on kehtestatud Sõmeru Vallavolikogu 20.01.2016 otsusega nr 109.

Planeering on koostatud Vaeküla oja ehituskeeluvööndi vähendamiseks ja ehitusõiguse määramiseks kahele elamule ning abihoonetele. 

Detailplaan ja tehnovõrgud

 Seletuskiri

 Sihtotstarbed
 

2015

Sõmeru alevikus Tööstuse tn 3 (77003:001:0134) kinnistu detailplaneering.

Planeering on kehtestatud Sõmeru Vallavolikogu 05.08.2015 otsusega nr 93.

Planeering on koostatud kinnistu jagamiseks neljaks tootmismaa sihtotstarbega krundiks, tootmishoonetele ehitusõiguse määramiseks, tehnorajatiste asukoha ning liikluskorralduse lahendamiseks, haljastuse ja heakorrastuse põhimõtete määramiseks.

 Seletuskiri
 Põhijoonis
 Olemasolev olukord
 Situatsiooniskeem
 Tehnoskeem
2014

Roodevälja külas  Kaasiku (77004:001:0330) ja Põllu (77004:001:0462) kinnistute  detailplaneering.

Planeering on kehtestatud Sõmeru Vallavolikogu 26.03.2014 otsusega nr 29.

Planeering on koostatud ehitusõiguse määramiseks teraviljakompleksi ja toor-rapsiõli rafineerimistehase kompleksi ehitamiseks, tehnovõrkude paigutuse, haljastuse ning liikluskorralduse lahendamiseks.

olemasolev olukord

seletuskiri

põhijoonis

tehnovõrkude skeem

situatsiooniskeem

riskianalüüs

2013

Sõmeru alevikus Puiestee tn 20 kinnistu (77003:001:3330) detailplaneering

Planeering on kehtestatud Sõmeru Vallavolikogu 16.10.2013 otsusega nr 135.
Planeering on koostatud ehitusõiguse määramiseks majutus- ja ärikompleksi ehitamiseks, tehnovõrkude paigutuse, haljastuse ning liikluskorralduse lahendamiseks.

olemasolev olukord

seletuskiri

situatsiooniskeem

tehnovõrgud

tehnovõrkude skeem

ajutine liiklusskeem

põhijoonis

Roodevälja külas Roodevälja lauda kinnistu I maatüki (77004:001:0077) detailplaneering
Planeering on kehtestatud Sõmeru Vallavolikogu 24.09.2013 otsusega nr 132.
Planeeringu eesmärk on osa maa-ala elamumaa sihtotstarbega kruntideks jaotamine, ehitusõiguse määramine, tehnovõrkude paigutuse lahendamine, heakorranõuete kehtestamine, liiklusskeemi koostamine.

olemasolev olukord

seletuskiri

situatsiooniskeem

tehnovõrgud

gaasivarustuse skeem

elektriskeem

sideskeem

põhijoonis

Näpi alevikus asuva Juhani kinnistu III maatüki(77003:001:0020) ja Sõmeru alevikus asuva Juhani kinnistu IV maatüki (77003:001:0021) detailplaneering

Planeering on kehtestatud Sõmeru Vallavolikogu 15.01.2013 otsusega nr 103.
Detailplaneering on koostatud kinnistu jagamiseks, elamumaa kruntidele ehitusõiguse määramiseks, tehnovõrkude ja -rajatiste asukoha, haljastuse ja heakorrastuse põhimõtete ning liikluskorralduse lahendamiseks.  

põhijoonis

seletuskiri

tehnovõrgud

situatsiooniskeem

2012

Kaare tn 2 kinnistu detailplaneering (Sõmeru alevik)
 
Planeering on kehtestatud Sõmeru Vallavolikogu 19.06.2012 otsusega nr 95.
Detailplaneering on koostatud kinnistu jagamiseks ja ehitusõiguse määramiseks elamule ning abihoonele. 

Seletuskiri

Detailplaan

2011

Kaasiku ja osaliselt Raja kinnistu detailplaneering 
(Roodevälja küla)

Planeering on kehtestatud Sõmeru Vallavolikogu 21.12.2011 otsusega nr 77.

Planeering on koostatud ehitusõiguse määramiseks Kaasiku kinnistule teraviljaterminali rajamiseks, tehnovõrkude ja-rajatiste asukoha ning juurdepääsutee ja liikluskorralduse lahendamiseks, haljastuse ja heakorrastuse põhimõtete määramiseks.

Seletuskiri

Põhijoonis

Tehnovõrgud

Situatsiooniskeem

Tugiplaan

Vaated

Põllu tänava tööstusala detailplaneering (Sõmeru alevik)

Planeering on kehtestatud Sõmeru Vallavolikogu 25.10.2011 otsusega nr 69.

Planeering on koostatud kruntide moodustamiseks, kruntide sihtotstarvete ja ehitusõiguse määramiseks, hoonestusala piiritlemiseks, haljastuse ja tehnovõrkude asukoha ning liikluskorralduse lahendamiseks.

Seletuskiri

Hoonestusplaan ja kitsendused

Sihtotstarvete plaan

Uhtna tööstusala detailplaneering 
Kehtestatud Sõmeru Vallavolikogu 20.09.2011 otsusega nr 67.

Planeering on koostatud kruntide moodustamiseks, hoonestusala piiritlemiseks ja ehitusõiguse seadmiseks, tehnovõrkude ja –rajatiste asukoha ning liikluskorralduse lahendamiseks, haljastuse ja heakorrastuse põhimõtete määramiseks.

Seletuskiri

Trassiplaan

Elektrivarustuse plaan

Detailplaan

2010

Pae ja Paeniidu kinnistute detailplaneering (Andja küla)
Kehtestatud Sõmeru Vallavolikogu 23.11.2010 otsusega nr 44.
Planeeritud maa-alale on kavandatud rajada kaks jäätmete peenpurustusterminalidest koosnevat tootmiskompleksi.

Seletuskiri

Põhijoonis

Tehnovõrkude joonis

Kontaktvööndi joonis

Jaanitule katastriüksuse ja lähiümbruse maa-ala detailplaneering (Sõmeru alevik)

Detailplaneering on kehtestatud Sõmeru vallavolikogu 25.05.2010 otsusega nr 36.

Detailplaneeringu koostamise eesmärk on maa-ala kruntideks jaotamine, kruntide hoonestusala piiritlemine, ehitusõiguse määramine, tehnovõrkude ja rajatiste asukoha lahendamine, heakorra nõuete kehtestamine, liikluskorralduse lahendamine.

Seletuskiri

Põhijoonis

Tehnovõrgud ja kitsendused 

Vaated

 

2009

Soodevälja, Tammevälja ja Äärevälja kinnistute detailplaneering (Ussimäe küla)

Planeering on kehtestatud Sõmeru Vallavolikogu 17. veebruari 2009 otsusega nr 212.

Planeeringu eesmärgiks on maa-ala krundijaotus, kruntide sihtotstarvete ja ehitusõiguse määramine, tänava-alade ja tehnovõrkude paigutuse, liikluskorralduse ja haljastuse lahendamine.

 

Seletuskiri

Põhijoonis

Piiri kinnistu detailplaneering (Aluvere küla)

Planeering on kehtestatud Sõmeru Vallavolikogu 25. augusti 2009 otsusega nr 242.

Planeeringu koostamise eesmärk on teostada krundijaotus, määrata kruntide ehitusõigused ja hoonestusala, määrata tehnovõrkude ja –rajatiste asukoht, liiklusskeem.

Seletuskiri

Põhijoonis

2008

Uhtna Põhikooli katastriüksuse detailplaneering

Planeering on kehtestatud Sõmeru Vallavolikogu 27.05.2008 otsusega nr 178.

Planeering on koostatud eesmärgiga määrata krundile ehitusõigus seltsimaja ehitamiseks.

Seletuskiri

Põhijoonis

Tehnovõrgud

 

2007

Pagusoo elamupiirkonna detailplaneering (Ussimäe küla)

Planeering on kehtestatud Sõmeru Vallavolikogu 08. mai 2007 otsusega nr 208.

Planeering on koostatud maa-ala kruntideks jaotamiseks, hoonestusele ehitusõiguse määramiseks, tehnovõrkude ja rajatiste paigutuse ning liikluskorralduse  lahendamiseks, haljastuse ja heakorrastuse põhimõtete määramiseks.

Seletuskiri

Põhijoonis

Tehnovõrgud 

Külmallika kinnistu I maatüki (77003:001:0261) detailplaneering (Koovälja küla)

Planeering on kehtestatud Sõmeru Vallavolikogu 27. septembri 2007 otsusega nr 131.

Planeering on koostatud maa-ala kruntideks jaotamiseks, sihtotstarbe muutmiseks, planeeritavale hoonestusele ehitusõiguse määramiseks, tehnovõrkude paigutuse ning liikluskorralduse lahendamiseks, haljastuse ja heakorrastuse põhimõtete määramiseks. 

 

Seletuskiri

Põhijoonis

Tehnovõrgud

Jäätmekeskuse juurdesõidutee detailplaneering (Ussimäe küla)

Planeering on kehtestatud Sõmeru Vallavolikogu 27. novembri 2007 otsusega nr 144.

Planeeringu eesmärk on maa-ala kruntimine, et tagada Jäätmekeskuse juurdesõidutee nõrg- ja sadevete ärajuhtimine, haljastuse ja heakorrastuse põhimõtete määramine ning tehnovõrkude ja –rajatiste asukoha määramine.

Seletuskiri

Põhijoonis

2006

Vaeküla kooli katastriüksuse (77004:002:0023) detailplaneering (Vaeküla küla)

Planeering on kehtestatud Sõmeru Vallavolikogu 30. mai 2006 otsusega nr 41.

Planeering on koostatud maa-ala kruntideks jaotamiseks, sihtotstarbe muutmiseks, hoonestusele ehitusõiguse määramiseks, tehnovõrkude ja rajatiste paigutuse ning liikluskorralduse lahendamiseks, haljastuse ja heakorrastuse põhimõtete määramiseks.

 

Vanametsa kinnistu detailplaneering (Kohala küla)

Planeering on kehtestatud Sõmeru Vallavolikogu 10. oktoobri 2006 otsusega nr 49.

Planeering on koostatud krundi sihtotstarbe muutmiseks, kaheks elamumaa sihtotstarbega krundiks jaotamiseks, ehitusõiguse määramiseks, tehnovõrkude paigutuse ja liiklusskeemi lahendamiseks.

 

Piirivalve kinnistu detailplaneering (Papiaru küla)

Planeering on kehtestatud Sõmeru Vallavolikogu 10. oktoobri 2006 otsusega nr 49.

Planeeringu eesmärgiks on maa-ala kruntideks jaotamine tehnoküla-tööstuspargi rajamiseks.

Seletuskiri

Põhijoonis

Situatsiooniskeem

Tehnovõrgud

Tugiplaan

2004

Turba katastriüksuse detailplaneering (Andja küla)

Planeering on kehtestatud Sõmeru Vallavolikogu 31.augusti 2004 otsusega nr 134.

Planeeringu on koostatud krundi sihtotstarbe muutmiseks turbahoiu platsi rajamiseks.

 

2003

Sõmeru aleviku väikeelamute piirkonna (Kooli, Papli, Pikk ja Staadioni tänavate ala)  I ehitusjärjekorra detailplaneering on kehtestatud Sõmeru Vallavolikogu 28. oktoobri 2003 otsusega nr 65.

Planeering on koostatud maa-ala elamumaa kruntideks jaotamiseks, ehitusõiguse määramiseks ja olulisemate arhitektuurinõuete seadmiseks, tänavavõrgustiku ja liikluskorralduse ning tehnovõrkude paigutuse lahendamiseks. 

Põhijoonis

Seletuskiri

Situatsiooniskeem

Rivalte kinnistu detailplaneering (Roodevälja küla)

Planeering on kehtestatud Sõmeru Vallavolikogu 21. augusti 2003 otsusega nr 57.

Planeering on koostatud maa-ala kaheks ärimaa sihtotstarbega krundiks jaotamiseks, ehitusõiguse määramiseks, liikluskorralduse, haljastuse ja heakorrastuse ning  keskkonnakaitse abinõude ja päästetöödeks ligipääsu määramiseks.