Rakvere valla üldplaneering

26.03.18
Rakvere Vallavolikogu 25.02.2003 otsusega nr 6 algatati Rakvere valla üldplaneeringu koostamine.

Üldplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise aruande koostamine algatati Rakvere Vallavolikogu 26.03.2008 otsusega nr 11. Aruande koostas OÜ Hendrikson & Ko ja aruanne kiideti heaks Lääne-Viru Keskkonnateenistuse 03.11.2008 korraldusega nr 36-1-1/2465.

Rakvere Vallavolikogu 16.12.2009 otsusega nr 15 võeti üldplaneering vastu ja Rakvere Vallavalitsuse 14.01.2010 korralduse nr 15 alusel korraldati avalik väljapanek perioodil 27.01.2010 – 26.02.2010. Üldplaneeringu avaliku väljapaneku jooksul ja avalikul arutelul ei esitatud vastuväiteid planeeringulahendusele ega tehtud täiendamise ettepanekuid.
 
Lääne-Viru Maavalitsuse 16.04.2010 kirjaga nr 9-7/1514 annab Lääne-Viru maavanem valla üldplaneeringule heakskiidu ja teeb ettepaneku üldplaneering kehtestada.
 
Rakvere vallavolikogu 21.aprill 2010 määrusega nr 4 kehtestati Rakvere valla üldplaneering.


Üldplaneeringu lisad: 
Maakasutusplaan
Üldplaneeringu seletuskiri
Keskkonnamõju strateegiline hindamine

Toimetaja: JANNE LAINJÄRV

Sõmeru valla üldplaneering

12.03.18

Endise Sõmeru valla üldplaneeringu eesmärk on valla üldiste arengusuundade määratlemine, maakasutuse ja ehitustingimuste seadmine ning täpsustamine.
P
laneering on kehtestatud Sõmeru Vallavolikogu 20.07.2006 määrusega nr 21.
OÜ E-Konsult veebilehel avanevad üldplaneeringu kaardimaterjalid ja seletuskiri.

 

 
Toimetaja: JANNE LAINJÄRV