Valla üldplaneering

20.03.14

Valla üldplaneeringu eesmärk on valla üldiste arengusuundade määratlemine, maakasutuse ja ehitustingimuste seadmine ning täpsustamine.
P
laneering on kehtestatud Sõmeru Vallavolikogu 20.07.2006 määrusega nr 21.
OÜ E-Konsult veebilehel avanevad üldplaneeringu kaardimaterjalid ja seletuskiri.

 

 
Toimetaja: JANNE LAINJÄRV