Uudised ja teated

« Tagasi

Keskkonnakompleksloa taotluse menetlusse võtmise teade

Keskkonnaamet teatab lähtuvalt tööstusheite seaduse §-st 33, et on võtnud menetlusse Osaühing T.R. TAMME AUTO (registrikood: 10020438, aadress: Tammiku, Tammiku alevik, Jõhvi vald, Ida-Viru maakond, 41541) (edaspidi Ettevõte) poolt 18.10.2017 läbi Keskkonnaameti infosüsteemi KOTKAS esitatud keskkonnakompleksloa taotluse.
 
Ettevõtte taotleb keskkonnakompleksluba „Ohtlike jäärmete käitlemine – Füüsikalis-keemiline töötlus" tegevusvaldkonnale. Sellest tulenevalt soovib Ettevõte käidelda ohtlike jäätmeid, eelkõige naftasaaduste ja põlevkiviõli sisaldavaid jäätmeid rohkem kui 10 tonni ööpäevas Roodevälja töötlemiskompleksil aadressil: Terminali tee 12, Roodevälja küla, Sõmeru vald, Lääne-Viru maakond.
 
Keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seaduse (edaspidi KeHJS seadus) § 3 kohaselt hinnatakse keskkonnamõju kui taotletakse tegevusluba või selle muutmist ning kavandatav tegevus toob eeldatavalt kaasa olulise keskkonnamõju. Tuginedes KeHJS seaduse § 6 lõike 2 punktile 11 ja Vabariigi Valitsuse 29.08.2005 määruse nr 224 "Tegevusvaldkondade, mille korral tuleb kaaluda keskkonnamõju hindamise algatamise vajalikkust, täpsustatud loetelu" § 16 punktile 2 (jäätmekäitluskoha rajamine), viib Keskkonnaamet keskkonnakompleksloa menetluse käigus läbi keskkonnamõju hindamise eelhinnangu. Keskkonnakompleksloa taotlusega saab tutvuda Keskkonnaameti Viru regiooni Jõhvi kontoris aadressil Pargi 15, Jõhvi. Info telefonil 332 4404 või e-posti aadressil: pohja@keskkonnaamet.ee. Taotlus on digitaalselt kättesaadav Keskkonnaameti infosüsteemis KOTKAS aadressil: https://kotkas.envir.ee/
 
Kuni keskkonnakompleksloa andmisest või andmisest keeldumise otsuse tegemiseni on igaühel õigus esitada Keskkonnaametile taotluse kohta oma põhjendatud ettepanekuid ja vastuväiteid. Ettepanekuid ja vastuväiteid võib esitada Keskkonnaametile suuliselt või kirjalikult e-posti aadressil pohja@keskkonnaamet.ee või postiaadressil: Keskkonnaamet Jõhvi kontor, Pargi 15, 41537, Jõhvi.
 
Keskkonnakompleksloa andmise või andmisest keeldumise otsuse eelnõu sh keskkonnamõju hindamise eelhinnangu valmimisest teavitab Keskkonnaamet täiendavalt ametlikus väljaandes Ametlikud Teadaanded ja kohalikus ajalehes Virumaa Teataja.