Uudised ja teated

Tööstuspargi kinnistu detailplaneeringu algatamise teade

Sõmeru Vallavolikogu algatas 27.09.2017 otsusega nr 188 Aluvere külas Tööstuspargi kinnistu (77003:001:0149) ja lähiümbruse maa-ala detailplaneeringu koostamise.

Planeeringu eesmärk on kinnistu kruntideks jagamine, hoonestusala ja ehitusõiguse määramine piimakombinaadile, tehnovõrkude ja –rajatiste, liikluskorralduse ning avalikule teele juurdepääsutee asukoha määramine.

Planeeritava ala suurus on ligikaudu 35 ha.

Detailplaneering on vastavuses Sõmeru valla üldplaneeringuga.

Algatati keskkonnamõjude strateegilise hindamise eelhinnangu koostamine vastavalt KeHJS § 6 lg 2.