Uudised ja teated

Veebruaris jõustub uus sotsiaalabi andmise kord

Rakvere vallavolikogu ühtlustas sotsiaalhoolekandelise abi andmise põhimõtted vallas ning kinnitas vallaeelarvest taotletavate toetuste ning valla poolt osutatavate sotsiaalteenuste liigid. 

Toetused jagunevad pere abivajadusest sõltuvateks toetusteks, näiteks tervisetoetus ravimikulude hüvitamiseks, ahjukütte muretsemiseks, kooli ja lasteaiaga seotud kulude katteks, ning abivajadusest mittesõltuvateks toetusteks - sünni- ja matusetoetus, hooldajatoetus, õppetoetused esimesse klassi astujale või gümnasistile jm.

Sotsiaalhoolekandelise abi saamiseks esitab isik või tema esindaja vallavlitsusele vormikohase avalduse.

Abivajadusest sõltuvate sotsiaaltoetuste ja sotsiaalteenuste taotlemisel esitab taotleja lisaks tõendid, mis on vajalikud abi saamise õiguse väljaselgitamiseks: kulutusi ja perekonna sissetuleku suurust tõendavad dokumendid; tõend Eesti Töötukassas arveloleku kohta; arstliku ekspertiisi otsus puude kehtivuse kohta, rehabilitatsiooniplaan, tõendus elatise saamise või mittesaamise kohta ning vajadusel muud tõendid või dokumendid.

Määrus Rakvere valla sotsiaalhoolekandelise abi andmise tingimused ja kord jõustub 2. veebruaril 2018.a.