5.10.17

Projektitöö

 

Riskilapsed ja -noored
Murdepunkt
Noorte tugila

Programm RISKILAPSED JA -NOORED
 

Projekt "Riskilaste toetusprogrammi rakendamine läbi noortekeskuste" on rahastatud Euroopa Majanduspiirkonna (EMP) toetuste programmi "Riskilapsed ja -noored" avatud taotlusvoorust "Tõrjutud noorte sotsiaalne kaasamine ja õigusrikkumiste ennetamine". Programmi viivad üheskoos ellu Haridus - ja Teadusministeerium, Justiitsministeerium ja Sotsiaalministeerium.

Programmi rakendusüksuseks on Eesti Noorsootöö Keskus ning partneriks Norra Kohalike Omavalitsuste ja Regionaalsete Omavalitsuste Liit.

Lisainfo programmi kodulehelt: www.entk.ee/riskilapsedjanoored/ ja Facebook'ist:  www.facebook.com/RiskilapsedJaNoored

EMP ja Norra toetuste kaudu aitavad Island, Liechtenstein ja Norra vähendada sotsiaalseid ja majanduslikke erinevusi ning tugevdada kahepoolseid suhteid Euroopa abisaajariikidega. Need kolm riiki teevad EMP lepingu kaudu tihedat koostööd Euroopa Liiduga.

EMP ja Norra toetusi antakse aastatel 2009-2014 summas 1,79 miljardit eurot. Sellest umbes 97% annab Norra. Toetatakse vabaühendusi, teadus - ja akadeemilisi asutusi ning avalikku ja erasektorit 12 uues ELi liikmesriigis, Kreekas, Portugalis ja Hispaanias. Tehakse tihedat koostööd doonorriikide organisatsioonidega ja projekte võib ellu viia kuni aastani 2016.

Toetatavad võtmevaldkonnad on keskkonnakaitse ja kliimamuutused, teadusuuringud ja stipendiumid, kodanikuühiskond, tervishoid ja lapsed, sooline võrdõiguslikkus, justiitsküsimused ja kultuuripärand.

Programm MURDEPUNKT

 

Sõmeru Vallavalitsus on partneriks MTÜ Eesti Avatud Noortekeskuste Ühenduse (Eesti ANK) projektis "Murdepunkt", mida rahastatakse Euroopa Majanduspiirkonna (EMP) toetuste programmi "Riskilapsed ja -noored" avatud taotlusvoorust "Tõrjutud noorte sotsiaalne kaasamine ja õigusrikkumiste ennetamine". Programmi   viivad   üheskoos   ellu   Haridus-   ja  Teadusministeerium, Justiitsministeerium   ja Sotsiaalministeerium. Programmi rakendusüksuseks on Eesti Noorsootöö Keskus ning partneriks Norra Kohalike Omavalitsuste ja Regionaalsete Omavalitsuste Liit.

Lisainfo programmi kodulehelt: www.entk.ee/riskilapsedjanoored/  ja Facebook'ist: www.facebook.com/RiskilapsedJaNoored

Rohkem infot projekti kohta: http://ank.ee/avaleht/index.php/murdepunkt

 
   

 

 

Programm NOORTE TUGILA
 

Sõmeru Vallavalitsus on partneriks Eesti Avatud Noortekeskuste Ühenduse (Eesti ANK) poolt koordineeritavale programmile "Noorsootööasutuste kaudu raskemates oludes noorte jaoks tugimeetmete käivitamise ja rakendamise programm", mis on seadnud eesmärgiks pakkuda 2016-2018 lisatuge ligi 8800-le 15-26 aastasele noorele.

Eesmärk on noorte, kes ei õpi või ei tööta, tagasitoomine kogukonna- ja ühiskonnaellu. Tugitegevused on suunatud kohalikule tasandile ehk noorele võimalikult lähedale ja tema igapäevaelu keskkonda.  Tegevuskava keskendub noorte ülesleidmisele ja motiveerimisele otsiva noorsootöö kaudu ning kohaliku tasandi võrgustiku sekkumise kaudu, et suunata nad teadmisi ja oskusi omandama või tööturule sisenema. Ühe noore kohta nähakse programmis aktiivset olekut üks kuni kuus kuud. Programmi lõppedes jälgitakse noore tegevusi veel vähemalt 6 kuud.

Noortekeskuste Noorte Tugila programmi tegevuste elluviimist rahastatakse haridus- ja teadusministri kinnitatud ning Eesti Noorsootöö Keskuse poolt elluviidava ESF kaasrahastatud programmi „Tõrjutusriskis noorte kaasamine ja noorte tööhõivevalmiduse parandamine“ raames. Noorte Tugila programmi viib ellu Eesti Avatud Noortekeskuste Ühendus.

Lisainfo programmi tutvustavalt kodulehelt www.ank.ee.

            

Toimetaja: JANNE LAINJÄRV