Puuetega inimeste eluaseme füüsiline kohanamise 2020. a taotlusvoor

Projekti rahastab Euroopa Regionaalarengu Fond meetmest "Puuetega inimeste eluaseme füüsiline kohandamine". Projekti taotlusvoorudes esitatud ja vastavaks tunnistatud taotlustele saadud rahastusega on teostatud Rakvere vallas kohandused nelja liikumispuudega isiku kodudes. 2020 a. avanenud kolmandas taotlusvoorus on Rakvere vallal võimalus osaleda veel ühe kodu kohanduse teostamiseks. Puudega isikutel, või nende eestkostjatel, kes soovivad selle projekti raames taotlemisel osaleda, palume esitada taotlus Rakvere Vallavalitsusele hiljemalt 01.05.2020. Vastavaks tunnistatud taotluste hulgast valib komisjon välja kohandust vajava kodu, kes saab projektist tuleneva ühikuhinna järgse rahastuse.

Toetuse eraldamist reguleerib Rakvere Vallavolikogu 12.09.2018 määrus nr 18 "Puudega isikule eluruumi kohandamiseks toetuse määramise ja maksmise kord", mille järgi:

taotlejaks saab olla puudega isik, kelle eluruumi kohandatakse tema puudest tuleneva erivajaduse tõttu. Puudega isiku eluruumi kohandamise all mõistetakse

 • liikuvusega seotud toimingute (püsti, pikali ja istuma saamine, treppidest üles ja alla liikumine, ustest ja väravatest sisse ja välja liikumine) parandamiseks,
 • hügieenitoimingute (pesemis- ja tualetitoimingud) parandamiseks;
 • köögitoimingute (toiduvalmistamine, söömine ja joomine) parandamiseks.

Rakvere vallavalitsusele esitatud kirjaliku taotlusele tuleb lisada järgnevad andmed:

 1. kohanduse saaja isikuandmed ja kontaktandmed ja nõusolek isikuandmete töötlemiseks;
 2. kohandatava eluruumi aadress;
 3. planeeritava kohandamise põhjendus ja planeeritavate tööde kirjeldus;
 4. taotletava toetuse eelarve;
 5. korteriühistu nõusolek, kui kavandatakse kohandust väljaspool taotlejale kuuluva eluruumi reaalosa;
 6. eluruumi omaniku kirjalik nõusolek eluruumi kohandamiseks, kui taotleja ei ole kohandatava eluruumi omanik;
 7. taotleja ja tema pereliikmete majanduslikku seisundit tõendavad dokumendid;
 8. kui teenusele, asjale või ehitustööle ei ole sotsiaalkaitseministri määruse lisaga kehtestatud standardiseeritud ühikuhinda, tuleb esitada töö ja materjali hinnapakkumise. Kui teenuse, asja või ehitustöö eeldatav maksumus ilma käibemaksuta on 5000 eurot või rohkem ning tellija on kohanduse saaja, esitada vähemalt kaks hinnapakkumist.

Toetuse taotlus peab vastama meetme eesmärkidele, olema põhjendatud ja kuluefektiivne. Toetuse taotlejal peab olema suutlikkus töö ellu viia.

Täpsemat infot taotluse esitamise kohta saab Rakvere Vallavalitsusest tel 3295948; 5283430

Puuetega inimeste eluaseme füüsiline kohanamine

Rakvere vald osaleb meetmes "Puuetega inimste eluaseme füüsiline kohandamine", mille eesmärk on tagada puudega inimsetele paremad elami-, õppimis- ja töötamistingimused.

Meetme tegevusi reguleerib sotsiaalkaitseministri 26.02.2018 määrus nr 4 "Puuetega inimeste eluaseme füüsiline kohandamine". Taotlus Rakvere Vallavalitsusele toetuse saamiseks esitatakse Rakvere Vallavolikogu 12.09.2018 määruse nr 18 "Puudega isikule eluruumi kohandamiseks toetuse määramise ja maksmise kord" alusel.

Taotlusvooru avanemisest teavitatakse valla infolehes "Rakvere Valla Sõnumid" ja valla veebilehe uudistes. Taotlusvoorus on võimalik rahuldada üks taotlus, mis valitakse esitatatud taotluste hulgast välja hindamiskomisjoni ettepanekul.

Toetatakse eluruumi kohandamist:
1) liikuvuse seotud toimingute parandamiseks, sealhulgas eluruumi sissepääsu, hoone välisukse ja eluruumi vahelise käigutee, hoone ja selle territooriumile sissepääsu või piirde kohandamist;
2) hügieenitoimingute parandamiseks;
3) köögitoimingute parandamiseks.

Abikõlbulikud on järgmiste tegevuste elluviimiseks vajalikud kulud:
1) ehitusteatise, ehitusprojekti ja sellega seotud dokumentide koostamise ning ekspertiisi tegemise kulud;
2) ehitusjärelevalve kulud;
3) ehitusmaterjalide ja ehitustööde kulud;
4) ehitustöö käigus ehitisse paigaldavate seadmete kulu;
5) pärast kohandust eluruumi eesmärgipärase kasutamise või ehituseelse väljanägemise taastamiseks vajalike ehitustööde ja ehitusmaterjalide kulud;
6) ehituse käigus asendatava tavamööbli ja inventari kulud juhul, kui olemasolevat mööblit või inventari ei ole võimalik senisel otstarbel samas eluruumis kasutada;
7) puudega inimese erivajadusest tuleneva statsionaarse mööbli ja inventari kulud;
8) sotsiaalkaitseministri 21.detsembri 2015.a.määruse nr 74,,Abivahendite loetelu, abivahendite eest tasu maksmise kohustuse riigi poolt ülevõtmise otsustamise ja erandite tegemise tingimused ja kord ning abivahendi kaardi andmed" alusel toetatavad statsionaarsete abivahendite kulud juhul, kui abivahendite paigaldamine on osa ehitustöödest ning nende eest ei ole määruse alusel vahendeid eraldatud.

Toetuse taotlemiseks tuleb vallavalitsusele esitada kirjaliku taotlus, milles on märgitud:
1) kohanduse saaja isikuandmed ja kontaktandmed;
2) nõusolek isikuandmete töötlemiseks;
3) kohandatava eluruumi aadress;
4) planeeritava kohandamise põhjendus ja planeeritavate tööde kirjeldus;
5) taotletava toetuse eelarve;
6) korteriühistu nõusolek, kui kavandatakse kohandust väljaspool taotlejale kuuluva eluruumi reaalosa;
7) eluruumi omaniku kirjalik nõusolek eluruumi kohandamiseks, kui taotleja ei ole kohandatava eluruumi omanik;
8) taotleja ja tema pereliikmete majanduslikku seisundit tõendavad dokumendid;
9) kui teenusele, asjale või ehitustööle ei ole sotsiaalkaitseministri määruse lisaga kehtestatud standardiseeritud ühikuhinda, esitab töö ja materjali hinnapakkumise. Kui teenuse, asja või ehitustöö eeldatav maksumus ilma käibemaksuta on 5000 eurot või rohkem ning tellija on kohanduse saaja, leb võtta vähemalt kaks hinnapakkumist.

Vajadusel on taotlust menetleval ametnikul õigus küsida taotlejalt täiendavaid dokumente. Toetuse taotlus peab vastama meetme eesmärkidele, peab olema põhjendatud ja kuluefektiivne. Toetuse taotlejal peab olema suutlikkus töö ellu viia.

Täpsemat infot taotlusvoorude kohta saab Rakvere Vallavalitsusest tel 329 5948, 528 3430.