Uudised ja teated

« Tagasi

Algatati Taaravainu küla Kuivajõe kinnistu detailplaneeringu koostamine

Rakvere Vallavallavalitsuse 31.07.2019 korraldusega nr 311 algatati Taaravainu külas, Kuivajõe kinnistu detailplaneeringu koostamine ja kinnitati detailplaneeringu lähteülesanne. Planeeritava ala suurus on ligikaudu 2 ha.

Planeeringu koostamise eesmärk on kinnistute jagamine, maakasutuse sihtotstarbe muutmine, ehitusõiguse seadmine, liikluskorralduse ja juurdepääsu lahendamine, tehnovõrkude lahendamine, vajadusel kitsenduste ja servituutide seadmine.

Planeeringualal kavandatakse jagada maa-ala eraldi kruntideks - ligikaudu 1,2-1,3 ha äri- ja tootmismaa ning tee ja tehnovõrkude krundid vastavalt vajadusele. Juurdepääsutee rajatakse läbi Lepna tee 5 ja Tee kinnistute.

Detailplaneeringu materjalidega on võimalik elektrooniliselt tutvuda Rakvere valla veebilehel: https://www.rakverevald.ee/detailplaneeringud

Täiendavate uuringute vajadus puudub, kuna tegemist ei ole olulise keskkonnamõjuga.