Uudised ja teated

« Tagasi

Detailplaneeringu algatamine

Rakvere Vallavallavalitsuse 02.05.2019 korraldusega nr 183 algatati Taaravainu külas Ringtee 2 kinnistu detailplaneeringu koostamine ja kinnitati detailplaneeringu lähteülesanne. Detailplaneering muudab kehtivat Kalda kinnistu (66204:002:1482) detailplaneeringut. Planeeritava ala suurus on ligikaudu 2,4 ha.

Planeeringu koostamise eesmärk on planeeringuala hoonestusala ja ehitusõiguse määramine, rajatiste toimimiseks vajalike ehitiste, sealhulgas tehnovõrkude ja –rajatiste ning juurdepääsutee võimaliku asukoha määramine, ehitiste ehituslike tingimuste määramine, ehitiste kujunduslike tingimuste määramine, liikluskorralduse, haljastuse ja heakorrastuse põhimõtete määramine, kujade määramine, tuleohutuse tagamine, kuritegevuse riski vähendavate tingimuste määramine, müra-, vibratsiooni-, saasteriski- ning muid keskkonnatingimusi tagavate nõuete seadmine.

Täiendavate uuringute vajadus puudub, kuna tegemist ei ole olulise keskkonnamõjuga.