Uudised ja teated

« Tagasi

Avatud on projekti ,,Puuetega inimeste eluaseme füüsiline kohandamine“ taotlusvoor 2019

Projekti rahastab Euroopa Regionaalarengu Fond meetmest "Puuetega inimeste eluaseme füüsiline kohandamine". Meetme tegevusi reguleerib sotsiaalkaitseministri 26.02.2018 määrus nr 4 "Puuetega inimeste eluaseme füüsiline kohandamine".

Taotlused palume esitada Rakvere Vallavalitsusele hiljemalt 01.05.2019.

Toetatakse puudega isiku eluruumi kohandamist:

 • liikuvuse seotud toimingute parandamiseks, sealhulgas eluruumi sissepääsu, hoone välisukse ja eluruumi vahelise käigutee, hoone ja selle territooriumile sissepääsu või piirde kohandamist;
 • hügieenitoimingute parandamiseks;
 • köögitoimingute parandamiseks.

Toetuse eraldamist reguleerib Rakvere Vallavolikogu 12.09.2018 määrus nr 18 "Puudega isikule eluruumi kohandamiseks toetuse määramise ja maksmise kord", mille järgi tuleb esitada Rakvere vallavalitsusele kirjalik taotlus järgmiste andmetega:

 1. kohanduse saaja isikuandmed ja kontaktandmed ja nõusolek isikuandmete töötlemiseks;
 2. kohandatava eluruumi aadress;
 3. planeeritava kohandamise põhjendus ja planeeritavate tööde kirjeldus;
 4. taotletava toetuse eelarve;
 5. korteriühistu nõusolek, kui kavandatakse kohandust väljaspool taotlejale kuuluva eluruumi reaalosa;
 6. eluruumi omaniku kirjalik nõusolek eluruumi kohandamiseks, kui taotleja ei ole kohandatava eluruumi omanik;
 7. taotleja ja tema pereliikmete majanduslikku seisundit tõendavad dokumendid;
 8. kui teenusele, asjale või ehitustööle ei ole sotsiaalkaitseministri määruse lisaga kehtestatud standardiseeritud ühikuhinda, tuleb esitada töö ja materjali hinnapakkumise. Kui teenuse, asja või ehitustöö eeldatav maksumus ilma käibemaksuta on 5000 eurot või rohkem ning tellija on kohanduse saaja, esitada vähemalt kaks hinnapakkumist.

Toetuse taotlus peab vastama meetme eesmärkidele, olema põhjendatud ja kuluefektiivne. Toetuse taotlejal peab olema suutlikkus töö ellu viia.

Täpsemat infot taotluse esitamise kohta saab Rakvere Vallavalitsusest tel 3295948; 5283430