Uudised ja teated

« Tagasi

Detailplaneeringu algatamine

Rakvere Vallavolikogu algatas 20.03.2019 otsusega nr 79 Ussimäe külas Pääsusilma kinnistu detailplaneeringu koostamise.

Kuna planeeringualal puudub kehtiv üldplaneering, siis menetletakse seda kui üldplaneeringut muutvat detailplaneeringut.

Planeeritava ala suurus on 4,74 ha, mis hõlmab Pääsusilma kinnistut  (katastritunnus 77004:001:0112) ja selle lähiala.

Detailplaneeringu eesmärk on planeeringuala ehitusõiguse määramine ärihoonete (nagu näiteks kaubandus, toitlustus, teenindus, büroo) ehitamiseks ning vajadusel tehnorajatiste, teede jms jaoks maa-ala kruntideks jagamine.

Keskkonnamõju strateegilise hindamise vajaduse hindamiseks koostatakse eelhinnang.