Uudised ja teated

« Tagasi

Ussimäe küla, Pääsususilma kinnistu detailplaneeringu KSH algatamata jätmine

Rakvere Vallavolikogu 26.06.2019 otsusega nr 89 jäeti algatamata Ussimäe küla, Pääsusilma kinnistu detailplaneeringu keskkonnamõhu strateegiline hindamine oluliste keskkonnamõjude puudumise tõttu,

Otsusele eelnes eelhinnang keskkonnamõjude strateegilise hindamise vajaduse osas (töö nr 19-047), mille koostas OÜ EstKONSULT keskkonnaekspert. Keskkonnaamet nõustus eelhinnangu aruande järeldusega,et ei selgunud keskkonnamõjusid, mis oleks KeHJS §22 mõistes olulised.

Detailplaneeringu koostamise eesmärk on planeeringuala ehitusõiguse määramine ärihoonete ehitamiseks (nt kaubandus, toitlustus, teenindus, büroo) ning vajadusel tehnorajatiste, teede jms jaoks maa-ala kruntideks jagamine. Planeeritava ala suurus on 4,74 ha. 

Kuna planeeringualal puudub kehtiv üldplaneering, siis menetletakse seda kui üldplaneeringut muutvat detailplaneeringut. 

KSH algatamata jätmise otsusega on võimalik tutvuda tööpäevadel Rakvere Vallavalitsuses Kooli tn 2, Sõmeru alevik.

Menetluses olevate detailplaneeringute materjalidega on võimalik tutvuda Rakvere valla veebilehel: https://www.rakverevald.ee/detailplaneeringud.