Uudised ja teated

« Tagasi

Algatati Kloodi küla, Tähemaa ja Seersandi kinnistute detailplaneeringu koostamine

Rakvere Vallavallavalitsuse 04.09.2019 korraldusega nr 353 algatati Kloodi küla, Tähemaa ja Seersandi kinnistute detailplaneeringu koostamine ja kinnitati detailplaneeringu lähteülesanne. Planeeritava ala suurus on ligikaudu 4 ha.

Planeeringu koostamise eesmärk on kinnistute jagamine, maakasutuse sihtotstarbe muutmine, ehitusõiguse seadmine, liikluskorralduse ja juurdepääsu lahendamine, tehnovõrkude lahendamine, vajadusel kitsenduste ja servituutide seadmine.

Planeeringualal kavandatakse jagada maa-ala eraldi kruntideks, millega Tähemaa ja Seersandi kinnistute sihtotstarbed muudetakse elamumaaks. Juurdepääsutee on olemasolev Tähemaa tee.

Detailplaneeringu materjalidega on võimalik elektrooniliselt tutvuda Rakvere valla veebilehel: https://www.rakverevald.ee/detailplaneeringud

Täiendavate uuringute vajadus puudub, kuna tegemist ei ole olulise keskkonnamõjuga.