Uudised ja teated

« Tagasi

Taaravainu küla, Annevainu kinnistu detailplaneeringu vastuvõtmine ja avalik väljapanek

Rakvere Vallavalitsuse 02.10.2019 korraldusega võeti vastu Rakvere vallas Taaravainu külas Annevainu kinnistu detailplaneering ning suunati see avalikule väljapanekule perioodil 21.10.2019-04.11.2019.

Detailplaneeringu eesmärgiks on maa sihtotstarbe muutmine ärimaaks ning 60-meetrise vabaltseisva mobiilimasti püstitamine. Kinnistu suurus on 9,47 ha, millest planeeritava ala suurus on ca 800 m².

Detailplaneering algatati üldplaneeringut muutevana, kuid planeeringu koostamise käigus leiti, et planeeringualal teostatav maakasutuse juhtotstarbe muudatus ei ole ulatuslik üldplaneeringu põhilahenduse muudatus ning planeeringut menetletakse edasi kui üldplaneeringukohast detailplaneeringut.

Avaliku väljapaneku materjalid on paberkandjal kättesaadavad Rakvere vallamajas ja Sõmeru raamatukogus. Elektrooniliselt on võimalik materjaliga tutvuda Rakvere valla veebilehel www.rakverevald.ee/detailplaneeringud