Uudised ja teated

« Tagasi

Tobia külas Helita kinnistu detailplaneeringu kehtestamine

Rakvere Vallavallavalitsuse 29.05.2019 korraldusega nr 234 kehtestati Tobia külas Helita kinnistu detailplaneering. Detailplaneering on üldplaneeringukohane. Planeeringuala suurus on 3,86 ha.

Planeeringu eesmärgiks on maatulundusmaa sihtotstarbe muutmine, kinnistu jagamine elamukruntideks ja elamukrunte teenindavateks kruntideks ning ehitusõiguse määramine elamukruntidele üksikelamute ja abihoonete rajamiseks, kruntide tehnovarustuse, juurdepääsude ning heakorrastuse põhimõtteline lahendamine.

Planeeringualal moodustatakse 6 elamukrunti, 1 tootmismaa krunt ühisveevarustuse tarbeks puurkaevu rajamiseks ja 1 transpordimaa krunt juurdepääsuteele. Reovee puhastamine on planeeritud lokaalsete nõuetekohaste omapuhastitega igal elamukrundil. Elamumaa kruntide moodustamisel on arvestatud minimaalse suurusega 5000 m². Juurdepääs elamukruntidele on planeeritud Mirdimäe tänavalt läbi Lokmani maaüksuse olemasoleva juurdepääsutee ja Helita kinnistule planeeritava transpordimaa kaudu. Igale elamukrundile on lubatud ehitada 1 üksikelamu ja 2 abihoonet. Lubatud korruselisus on maksimaalselt 2, hoonete alune pind maksimaalselt 350 m² krundi kohta. Katuseharja maksimaalne kõrgus elamul on 9 m.

Kruntide moodustamisel on lähtutud olemasolevatest ja planeeritavatest piirangutest ning looduslikest tingimustest. Detailplaneering jälgib hajaküla põhimõtteid, antud juhul moodustub elamugrupp kuuest majapidamisest, kus kaugus järgmise hoonestatud õuealani on rohkem kui 100 meetrit. Kuna põllumajanduse arendamine ei ole antud kinnistul muutunud majandustingimustes enam kasulik, siis elamukruntide moodustamine väldib maaüksuse võsastumist ja risustumist ning uute perekondade tulemine maale suurendab ka ümbruskonna turvalisust ja mõjutab küla arengut positiivses suunas.