« Tagasi

Algatati Sõmeru aleviku Raua tn 3 kinnistu detailplaneering

Rakvere Vallavallavalitsuse 01.07.2020 korraldusega nr 241 algatati Sõmeru alevik, Raua tn 3 kinnistu detailplaneeringu koostamine ja kinnitati detailplaneeringu lähteülesanne. Planeeritava ala suurus on ligikaudu 0,13 ha.

Detailplaneeringu koostamise eesmärk on krundi sihtotstarbe muutmine ärimaast tootmismaaks ning krundi ehitusõiguse määramine tootmishoone(te) ehitamiseks, samuti liikluskorralduse, teede ja tänavate maa-alade, heakorrastuse, haljastuse, tehnovarustuse jms lahendamine.

Planeeringualale kavandatakse rajada maksimaalselt 2 kuni 2-korruselist hoonet kõrgusega kuni 9 meetrit (või vastavalt üldplaneeringule). Vee- ja kanalisatsioonisüsteemid lahendatakse ühendusega olemasolevasse ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni. Küte on lokaalne, võimalusel gaasiküte. Juurdepääs rajatakse olemasolevalt avaliku kasutusega Raua tänavalt.

Jäeti algatamata keskkonnamõju strateegiline hindamine vastavalt KeHJS § 35 lg 5 alusel eeldatava olulise keskkonnamõju puudumise tõttu.

Detailplaneeringute materjalidega on võimalik elektrooniliselt tutvuda Rakvere valla veebilehel.