Algatatud detailplaneeringud

Rakvere Vallavallavalitsuse 22.04.2020 korraldusega nr 149 algatati Taaravainu küla, Künka tee 12 kinnistu detailplaneeringu koostamine ja kinnitati detailplaneeringu lähteülesanne. Planeeritava ala suurus on ligikaudu 0,6 ha.

Detailplaneeringu koostamise eesmärk on Künka tee 12 katastriüksuse jagamine kaheks üksikelamumaa krundiks. Samuti hoonestusala määramine, tehnovõrkude ja –rajatiste ning juurdepääsutee võimaliku asukoha määramine, ehitiste ehituslike ja kujunduslike tingimuste määramine, liikluskorralduse, haljastuse ja heakorrastuse põhimõtete määramine.

Planeeringualal kavandatakse Künka tee 12 kinnistu jagada kaheks ca 0,3 ha üksikelamumaaks ning rajada kinnistu kohta maksimaalselt 4 hoonet - 1 elamu kõrgusega kuni 9 meetrit ja 3 abihoonet kõrgusega kuni 5 meetrit, ehitusaluse pinnaga kuni 600 m². Juurdepääs on olemas avalikult kasutuses olevas Künka teelt.


Rakvere Vallavalitsuse 29.04.2020 korraldusega nr 158 algatati Taaravainu külas Ringtee 4 kinnistu detailplaneeringu koostamine ja kinnitati detailplaneeringu lähteülesanne. Planeeritava ala suurus on ligikaudu 1,7 ha.

Planeeringualal kavandatakse muuta hoonestusala ja ehitusõigust. Arenduses kasutatakse olemasolevaid kommunikatsioone. Täiendavale hoonestusalale projekteeritavad hooned (laiendused) peavad lähtuma olemasolevast arhitektuurist ja hoonete kõrgusest.


Rakvere Vallavalitsuse 13.05.2020 korraldusega nr 178 algatati Näpi alevikus Oru tn 4 kinnistu detailplaneeringu koostamine ja kinnitati detailplaneeringu lähteülesanne. Planeeritava ala suurus on ligikaudu 0,6 ha.

Planeeringualal kavandatakse Näpi aleviku Oru tn 4 kinnistu jagamine kolmeks elamukrundiks (eskiisi järgi 2247 m2, 2207 m2 ja 1559 m2). Igale elamukrundile kavandatakse 1 põhihoone (ühepereelamu) ning kuni 2 abihoonet. Hoonete maksimaalne kõrgus maapinnast kuni 8 m, korruselisus kuni 2. Igale krundile planeeritakse 2 parkimiskohta. Juurdepääsud rajatakse olemasolevatelt avaliku kasutusega tänavatelt (Voore tn ja Oru tn). Vee- ja kanalisatsioonisüsteemid ühendatakse olemasolevasse ühisvee- ja kanalisatsioonivõrku.
 

Rakvere Vallavalitsuse 10.06.2020 korraldusega nr 215 algatati Aluvere külas Piiri tee 3, 5, 7 ja 9 kinnistute detailplaneeringu koostamine ja kinnitati detailplaneeringu lähteülesanne. Planeeritava ala suurus on ligikaudu 3 ha.

Planeeringuga muudetakse osaliselt kehtiva Sõmeru valla üldplaneeringu põhilahendust muutnud Piiri kinnistu detailplaneeringut (Tarvaprojekt OÜ, töö nr 08/0001, kehtestatud Sõmeru Vallavolikogu 25.08.2009 otsusega nr 242). Muudatus ei muuda Piiri kinnistu detailplaneeringut olulisel määral.

Planeeringu eesmärk on moodustada Piiri tee 3, 5 ja 9 katastriüksustest eraldi krunt planeeritava hoone jaoks. Samuti rajatiste toimimiseks vajalike ehitiste, sealhulgas tehnovõrkude ja –rajatiste ning juurdepääsutee võimaliku asukoha määramine, ehitiste ehituslike tingimuste määramine, ehitiste kujunduslike tingimuste määramine, liikluskorralduse, haljastuse ja heakorrastuse põhimõtete määramine, kujade määramine, tuleohutuse tagamine, kuritegevuse riski vähendavate tingimuste määramine, müra-, vibratsiooni-, saasteriski- ning muid keskkonnatingimusi tagavate nõuete seadmine.
 


Jäeti algatamata keskkonnamõju strateegilised hindamised vastavalt KeHJS § 35 lg 5 alusel eeldatava olulise keskkonnamõju puudumise tõttu.

Detailplaneeringute materjalidega on võimalik elektrooniliselt tutvuda Rakvere valla veebilehel: www.rakverevald.ee/algatamine-ja-menetlemine