« Tagasi

Algatati Taaravainu küla, Künka tee 15 kinnistu detailplaneering

Rakvere Vallavallavalitsuse 04.11.2020 korraldusega nr 457 algatati Taaravainu küla, Künka tee 15 kinnistu detailplaneeringu koostamine ja kinnitati detailplaneeringu lähteülesanne. Planeeritava ala suurus on ligikaudu 0,7 ha.

Detailplaneeringu koostamise eesmärk on Künka tee 15 katastriüksuse sihtotstarbe muutmine maatulundusmaast elamumaaks. Samuti ehitusõiguse ja hoonestusala määramine, tehnovõrkude ja –rajatiste ning juurdepääsutee võimaliku asukoha määramine, ehitiste ehituslike ja kujunduslike tingimuste määramine, liikluskorralduse, haljastuse ja heakorrastuse põhimõtete määramine.

Planeeringualale kavandatakse rajada elamu koos kuni 3 abihoonega. Elamul on kuni 2 korrust ja kõrgus kuni 9 meetrit maapinnast. Abihoonel on 1 korrus ja kõrgus maapinnast kuni 5 meetrit. Hoonete (põhi- ja abihooned) suurim ehitisealune pindala krundil kokku on 600 m2. Juurdepääs on planeeritud avaliku kasutusega Künka teelt. Veesüsteemid on kavandatud lahendada Künka tee 12 kinnistu detailplaneeringus määratud kahe krundi piirile rajatava puurkaevu baasil. Parkimine on kavandatud kinnistusisene.

Jäeti algatamata keskkonnamõju strateegiline hindamine vastavalt KeHJS § 35 lg 5 alusel eeldatava olulise keskkonnamõju puudumise tõttu.

Detailplaneeringute materjalidega on võimalik elektrooniliselt tutvuda Rakvere valla veebilehel: www.rakverevald.ee/algatamine-ja-menetlemine