« Tagasi

Algatati Taaravainu küla, Künka tee 19 kinnistu detailplaneering

Rakvere Vallavallavalitsuse 02.12.2020 korraldusega nr 499 algatati Taaravainu küla, Künka tee 19 kinnistu detailplaneeringu koostamine ja kinnitati detailplaneeringu lähteülesanne. Planeeritava ala suurus on ligikaudu 0,4 ha.

Detailplaneeringu koostamise eesmärk on muuta Künka tee 19 katastriüksuse sihtotstarve maatulundusmaast elamumaaks. Samuti määratakse krundile ehitusõigused ja hoonete arhitektuurinõuded, lahendatakse juurdepääsud ja tehnovõrgud.

Planeeringualale kavandatakse rajada üks elamu koos kuni 3 abihoonega. Elamu maksimaalne kõrgus kuni 9 meetrit maapinnast ja abihoonel kuni 5 meetrit, korruselisus on kuni 2. Hoonete (põhi- ja abihooned) suurim ehitisealune pindala krundil kokku on 600 m2. Lähtutud on naabruses oleva krundi (Künka tee 14) kehtivast detailplaneeringust.

Jäeti algatamata keskkonnamõju strateegiline hindamine vastavalt KeHJS § 35 lg 5 alusel eeldatava olulise keskkonnamõju puudumise tõttu.

Detailplaneeringute materjalidega on võimalik elektrooniliselt tutvuda Rakvere valla veebilehel: www.rakverevald.ee/algatamine-ja-menetlemine