« Tagasi

Algatati Ussimäe küla, Ussimäe tn 7 kinnistu detailplaneering

Rakvere Vallavallavalitsuse 09.12.2020 korraldusega nr 513 algatati Ussimäe küla, Ussimäe tn 7 kinnistu detailplaneeringu koostamine ja kinnitati detailplaneeringu lähteülesanne. Planeeritava ala suurus on ligikaudu 0,4 ha.

Detailplaneeringu koostamise eesmärk on kinnistu jagamine kaheks elamumaa sihtotstarbega krundiks, ehitusõiguse seadmine, tehnovõrkude ja juurdepääsu lahendamine.

Detailplaneeringu lahendusega muudetakse osaliselt kehtivat Ussimäe küla, Pagusoo elamupiirkonna detailplaneeringut (Osaühing Projekteerimiskeskus, töö nr 73/1106, kehtestatud Sõmeru Vallavolikogu 08.05.2007 otsusega nr 108), kus Ussimäe tn 7 krunt on näidatud olemasoleva krundina koos selle olemasoleva hoonestusega. Kehtivas Sõmeru valla üldplaneeringus (kehtestatud Sõmeru Vallavolikogu 20.07.2006 määrusega nr 21) on maaüksusel olemasolev maakasutuse sihtotstarve väikeelamumaa. Detailplaneeringu lahendus ei muuda kehtivat üldplaneeringut.

Planeeringualale kavandatakse jagada Ussimäe tn 7 kinnistu kaheks üksikelamumaaks (2000 m2 ja 1847 m2). Mõlemale krundile kavandatakse 1 elamu ja abihooned, maksimaalsete ehitusalaste pindadega 400 m2 ning täisehitusprotsentidega 20%. Hoonete suurim lubatud arv krundil on 4 ning maksimaalsed kõrgused elamul 9 m ja abihoonel 5 meetrit. Juurdepääs on planeeritud avaliku kasutusega Ussimäe tänavalt. Vee- ja kanalisatsioonisüsteemid on kavandatud lahendada ühisvee- ja kanalisatsioonisüsteemist. Parkimine on kavandatud kinnistusisene.

Jäeti algatamata keskkonnamõju strateegiline hindamine vastavalt KeHJS § 35 lg 5 alusel eeldatava olulise keskkonnamõju puudumise tõttu.

Detailplaneeringute materjalidega on võimalik elektrooniliselt tutvuda Rakvere valla veebilehel: www.rakverevald.ee/algatamine-ja-menetlemine