Menetlemisel planeeringud

23.10.18

Detailplaneering

 Dokumendid

Rakvere Vallavalitsus algatas 04.04.2018 korraldusega nr 109 Tõrremäe külas Väljavahi tee 5 (66201:001:0576) ja Väljavahi tee 7 (66201:001:0577) kinnistute ja lähiümbruse maa-ala detailplaneeringu koostamise.

Planeeringu koostamise eesmärgiks on maa sihtotstarbe ja piiride muutmine, ehituslike tingimuste ja liikluskorralduse määramine.

Planeeritava ala suurus on ligikaudu 1,5 ha. Maakasutuse planeeritud sihtotstarve on 100% ärimaa. Hoonestuse eesmärgiks on sõiduautode tehnoülevaatus ja remont.

Detailplaneering on vastavuses Rakvere valla üldplaneeringuga.

Dokumendid seisuga 13.08.2018:

DP materjalid (.zip)

Sõmeru Vallavalitsus algatas 06.02.2017 korraldusega nr 34 Uhtna alevikus Kuti (77002:001:0039), Eesmäe (77002:001:2172), Kitseküla tn 14 (77002:001:1331) kinnistute ja lähiümbruse maa-ala detailplaneeringu koostamise.

Planeeringu eesmärk on kinnistute jagamine elamukruntideks, ehitusõiguse ja hoonestusalade määramine, tehnovõrkude ja avalikule teele juurdepääsuteede asukoha määramine.

Planeeritava ala suurus on ligikaudu 6,6 ha.

Detailplaneering on vastavuses Sõmeru valla üldplaneeringuga.

 Krundiplaan
 Olemasolev olukord
 Situatsiooniskeem
 Põhijoonis
 Seletuskiri
 Tehnovõrgud

 Kitsendused

Sõmeru Vallavolikogu algatas 30.11.2016 otsusega nr 148 Roodevälja külas Terminali tee 12 (77004:001:0053) kinnistu detailplaneeringu koostamise  ja keskkonnamõju strateegilise hindamise.

Planeeringu eesmärk on maa-ala kaheks tootmismaa sihtotstarbega krundiks jagamine, ehitusala piiritlemine, ehitusõiguse seadmine tootmis- ja laohoonele, parklate ja tehnovõrkudega varustatuse lahendamine, liiklusskeemi koostamine.
Planeeritava ala suurus on ca 2,8 ha.
Detailplaneering on vastavuses Sõmeru valla üldplaneeringuga.

DP dokumendid seisuga 18.10.2018:
DP materjalid (.zip)

KSH dokumendid seisuga 10.09.2018:

KSH aruanne
Lisad (.zip)

 

Sõmeru Vallavalitsus algatas 03.11.2014.a.  korraldusega nr 329 Sõmeru vallas Roodevälja külas Terminali tee 10 (77004:001:0054) ja Raja (77004:001:0029) kinnistute detailplaneeringu koostamise. 
Planeeringu eesmärk on kinnistute jagamine äri-, tootmis- ja transpordimaa sihtotstarbega kruntideks, hoonestusalade piiritlemine, ehitusõiguse määramine, tehnovõrkude asukoha ning haljastuse ja heakorrastuse põhimõtete määramine, liikluskorralduse lahendamine.
Planeeritava ala suurus on ca 17 ha.
Detailplaneering on vastavuses Sõmeru valla üldplaneeringuga.

Dokumendid seisuga 02.08.2018:

DP materjalid (.zip)
 

Sõmeru Vallavolikogu algatas 18.06.2013 otsusega nr 123 Näpi alevikus Näpi tee 20 kinnistul (77003:001:0128) valla üldplaneeringut muutva detailplaneeringu koostamise.

Planeeringu eesmärk on kinnistu kruntideks jagamine, kruntidele sihtotstarvete ning  ehitusõiguse määramine, olulisemate arhitektuurinõuete seadmine, tehnovõrkude paigutuse ja liikluskorralduse lahendamine, haljastuse ja heakorrastuse põhimõtete määramine.

 DP materjalid (.zip)

Rakvere Vallavalitsus algatas 05.07.2007 korraldusega nr 220 Tobia külas Helita (66204:002:0085) kinnistu detailplaneeringu koostamise.

Planeeringu eesmärk on muuta maa sihtotstarve elamumaaks ning määrata ehitusõigus, liikluskorraldus, kommunikatsioonide rajamine. Rajatakse 6 elamukrunti suurusega 5000-6000 m2.

Planeeringu ala on 38,7 ha.

Dokumendid seisuga 15.07.2018:
DP materjalid (.zip)

 

Detailplaneeringu koostamise menetlus lõpetatud

Detailplaneering Dokumendid

Sõmeru Vallavolikogu algatas 27.09.2017 otsusega nr 188 Aluvere külas Tööstuspargi kinnistu (77003:001:0149) ja lähiümbruse maa-ala detailplaneeringu koostamise.

Detailplaneeringu koostamise menetlus lõpetati Rakvere vallavolikogu 15.11.2017 otsusega nr 9. Volikogu otsuse aluseks oli AS E-Piim Tootmine 03.11.2017 esitatud taotlus, kuna kavandatava piimatööstuse asukoha valik muutus.

Volikogu otsus

Rakvere Vallavalitsus algatas 07.01.2016 korraldusega nr 2-3/3-1 Levala külas Umbaia-Vanatoa (66204:003:0114) kinnistul detailplaneeringu koostamise.

Detailplaneeringu koostamise menetlus lõpetati Rakvere Vallavalitsuse 11.07.2018 korraldusega nr 240.

Vallavalitsuse korraldus

Sõmeru Vallavalitsus algatas 27.08.2007 korraldusega nr 228 Roodevälja külas Muruvälja kinnistu (77004:001:0963) detailplaneeringu koostamise.

Planeeringu eesmärk on maa äri-, tootmismaa sihtotstarbega kruntideks jaotamine, ehitusõiguse määramine, tehnovõrkude paigutuse lahendamine, haljastuse ja heakorrastuse põhimõtete määramine, liiklusskeemi koostamine.

Detailplaneeringu koostamise menetlus lõpetati Rakvere Vallavalitsuse 08.08.2018 korraldusega nr 265.

Vallavalitsuse korraldus

 

 

Toimetaja: KAIRE KULLIK