Eeskirjad ja korrad

29.05.19

Haridusasutuste töötajate ja lasteaia pedagoogide töötasu alammäärade kehtestamine  (Vvol 24.01.2018 määrus nr 4)

Endise Sõmeru valla territooriumil kehtivad määrused

Huvihariduse ja -tegevuse toetamise kord (Vvol 30.08.2017 määrus nr 68) 
Eraüldhariduskoolide tegevuskulude katmisel osalemine (Vvol 14.12.2016 määrus nr 61)
Sõmeru Lasteaed Pääsusilm kulude vanemate poolt kaetava osa määra kehtestamine (Vvol 27.04.2016 määrus nr 49)
Õpilaskoha tegevuskulu arvestusliku ja lapse kohta arvestusliku kohamaksu maksumuse kinnitamine valla munitsipaalharidusasutustes ning kohalike omavalitsuste vaheline arvlemine (Vval 28.11.2016 määrus nr 3) 
Üldhariduskoolide õpilaste sõidukulude kompenseerimise kord (Vvol 23.08.2016 määrus nr 57) 
Sõmeru valla põhikoolide hoolekogude moodustamine ja töökord (Vvol 22.01.2014 määrus nr 5)
Sõmeru Lasteaed Pääsusilm teeninduspiirkonna kehtestamine (Vvol 19.02.2014 määrus nr 6)
Sõmeru valla noortekeskustes arvutite kasutamise eeskiri (Vval 09.12.2013 määrus nr 4)
Laste lasteaeda vastuvõtu ja sealt väljaarvamise kord (Vval 16.01.2012 määrus nr 1)
Koolieelse munitsipaallasteasutuse muude kulude vanemate poolt kaetava osa määr ning selle tasumise kord (Vvol 31.10.2012 määrus nr 54) - kehtetu alates 01.06.2016
Kooli direktori vaba ametikoha täitmiseks korraldatava konkursi läbiviimise kord (Vval 16.05.2011 määrus nr 5)
PGS-i alusel küsimuste lahendamise delegeerimine (Vvol 23.11.2010 määrus nr 14)
Sõmeru valla Aasta Õpetaja tunnustamise kord (Vvol 23.04.2007 määrus nr 3)

Endise Rakvere valla territooriumil kehtivad määrused

Huvihariduse ja -tegevuse toetamise kord (Vvol 30.08.2017 määrus nr 9)
Avalduse vorm

Munitsipaalüldhariduskooli direktori vaba ametikoha täitmiseks korraldatava konkursi läbiviimise kord 
Rakvere valla munitsipaalkoolide hoolekogude töökord

Lasila Põhikooli õpilaste vastuvõtu tingimused ja kord
Lasila Põhikooli lasteaeda laste vastuvõtu ja sealt väljaarvamise kord

Veltsi  Lasteaed-Algkooli õpilase kooli vastuvõtmise tingimused ja kord ning koolist väljaarvamise kord
Veltsi Lasteaed-Algkooli lasteaeda vastuvõtmise ja sealt väljaarvamise kord