Eeskirjad ja korrad

13.04.21

Õpilaste transpordi korraldamise ja sõidukulude hüvitamise kord Rakvere vallas (Vvol 24.03.2021 määrus nr 83)
Lapsevanema osalustasu ja toiduraha soodustuse kehtestamine koolieelses lasteasutuses (Vvol 08.01.2021 määrus nr 78)
Rakvere valla koolide hoolekogude moodustamine ja töökord (Vvol 27.05.2020 määrus nr 68)
Huvihariduse ja -tegevuse toetamise kord (Vvol 17.06.2020 määrus nr 69)
Haridusasutuste töötajate ja lasteaia pedagoogide töötasu alammäärade kehtestamine  (Vvol 25.03.2020 määrus nr 62)
Rakvere valla noortevolikogu põhimäärus (Vvol 26.06.2019 nr määrus 47)
Laste lasteaeda vastuvõtu ja sealt väljaarvamise kord  (Vvol 17.10.2018 m 6)

Endise Sõmeru valla territooriumil kehtivad määrused

Sõmeru Lasteaed Pääsusilm kulude vanemate poolt kaetava osa määra kehtestamine (Vvol 27.04.2016 määrus nr 49, kehtib kuni 31.08.2021)
Sõmeru Lasteaed Pääsusilm teeninduspiirkonna kehtestamine (Vvol 19.02.2014 määrus nr 6)
Sõmeru valla noortekeskustes arvutite kasutamise eeskiri (Vval 09.12.2013 määrus nr 4)
Kooli direktori vaba ametikoha täitmiseks korraldatava konkursi läbiviimise kord (Vval 16.05.2011 määrus nr 5)
Sõmeru valla Aasta Õpetaja tunnustamise kord (Vvol 23.04.2007 määrus nr 3)

Endise Rakvere valla territooriumil kehtivad määrused

Munitsipaalüldhariduskooli direktori vaba ametikoha täitmiseks korraldatava konkursi läbiviimise kord 

Lasila Põhikooli õpilaste vastuvõtu tingimused ja kord

Lasila Põhikooli lasteaeda laste vastuvõtu ja sealt väljaarvamise kord

Veltsi  Lasteaed-Algkooli õpilase kooli vastuvõtmise tingimused ja kord ning koolist väljaarvamise kord