Ehitamine ehitusseadustiku järgi

10.12.21

1. juulil 2015 jõustunud ehitusseadustiku järgi kehtivad ehitamisele üldjoontes järgmised nõuded:

Väikeehitised

Kuni 20 m2 ehitusaluse pinnaga hoonete ehitamisel pole vaja vallavalitsust teavitada. See aga ei tähenda, et neid võib ehitada seadusi eirates. Lihtsalt kogu vastutus jääb omaniku kanda. Iga omanik peab hea seisma selle eest, et ehitis vastaks heale tavale, ohutusele, keskkonnasäästlikkusele ja asjatundlikkuse põhimõttele.

20-60 m2 ehitusaluse pinnaga ja kuni 5 m kõrguse hoone püstitamisel on vajalik esitada vallavalitsusele ehitusteatis ja ehitusprojekt. Kui omavalitsus ei teavita esitajat 10 päeva jooksul pärast teatise esitamist vajadusest andmete lisakontrolliks, võib alustada ehitamist. Hoone valmimisel tuleb esitada kasutusteatis. Ehitusteatis ja kasutusteatis on riigilõivuvabad.

Ehitusloakohustuslikud hooned

Üle 60 m2 ehitusaluse pinnaga  ja üle 5 m kõrgete hoonete ehitamisel peab olema ehitusprojekt ja ehitusluba, kui on tegemist uue ehitamisega, laiendamisega üle 33% hoone esialgsest mahust või  lammutamisega, samuti mitteelamu laiendamisega kuni 33% esialgsest mahust ja ümberehitamisega. Hoone valmimisel tuleb taotleda kasutusluba.

Meeles tuleb pidada, et ehitamine tuleb alati dokumenteerida ja dokumendid esitada kasutusloa taotlemisel. Ehitamisdokumendid on eelkõige teostusjoonised, ehituspäevik, kaetud tööde aktid, seadmete seadistus- ja katsetusprotokollid, paigaldus-, hooldus- ja kasutusjuhendid, materjalide sertifikaadid, töökoosolekute protokollid jms. Tõendatud peab olema elektrijuhtmestiku paigaldus, pottsepatööd, veevarustuse ja kanalisatsioonitööd, kütteseadmete paigaldus.

Ehitus- ega kasutusluba ei ole vaja, kui olemasolevat eluhoonet laiendatakse kuni 33% hoone esialgsest mahust või ehitatakse ümber. Sel juhul tuleb esitada ehitusteatis koos ehitusprojektiga ja hoone valmimisel kasutusteatis.

Ehitusluba kehtib 5 aastat. Kui ehitamisega on alustatud (esitatud ehitamise alustamise teatis), siis kehtib ehitusluba kuni 7 aastat ehitusloa kehtima hakkamisest.

Ajutised ehitised kantakse samuti ehitisregistrisse ja nende kasutamise aeg on kuni 5 aastat.

 

Projekteerimistingimused on vajalikud ehitusloakohustusliku hoone või olulise avaliku huviga rajatise ehitusprojekti koostamiseks, kui puudub detailplaneeringu koostamise kohustus.

Projekteerimistingimused kehtivad 5 aastat.

Ehitusseadustiku alusel tehtavate toimingute läbivaatamise eest makstavad riigilõivud on järgmised:

Elamu ja seda teenindava rajatise ehitusloa taotluse läbivaatamise eest 150 eurot, lammutamise puhul 30 eurot. Kasutusloa taotluse läbivaatamise eest 30 eurot.

Mitteelamu ja seda teenindava rajatise ehitusloa taotluse läbivaatamise eest 250 eurot, lammutamisel 30 eurot. Kasutusloa taotluse läbivaatamise eest 60 eurot.

Rajatiste puhul tasutakse riigilõivu väiksemate ehitiste ehitus- ja kasutusloa läbivaatamise puhul 30 eurot ning suuremate puhul 250 eurot, lammutamisel 30 eurot, kasutusloa puhul 60 eurot.

Ehitisregistri andmete kinnitatud väljavõtte väljastamise eest tasutakse riigilõivu 2 eurot iga lehekülje eest.

Projekteerimistingimuste läbivaatamise eest on riigilõiv 25 eurot.

Ebaseaduslike hoonete ehitisregistrisse kandmise eest tuleb tasuda riigilõivu 500 eurot.

Alates 2016 aasta 1. aprillist on võimalus kogu asjaajamine korda ajada elektrooniliselt.

Aastaks 2020 peavad kõik üle 20 m2 ehitised olema kantud ehitisregistrisse.

Teave, milliste ehitiste puhul millist luba on vaja taotleda, sisaldub ehitusseadustiku lisades asuvates tabelites, mida saab vaadata Riigi Teataja kodulehelt www.riigiteataja.ee

Oma ehitiste andmeid saab igaüks kontrollida ehitisregistri veebilehel www.ehr.ee.

 

Rakvere Vallavalitsuse pangakontod:

EE981010502009484005  SEB Pank
EE412200221032186823  Swedbank
EE431700017003152964  Luminor Pank

Info:

Inge Liivak
Ehitusjärelevalve insener
Tel 329 5947
e-post: inge.liivak@rakverevald.ee