Energiakulude hüvitamine

3.06.22
 Taotlusi elektri-, gaasi- ja kaugküttearvete hüvitamiseks võetakse vallavalitsuses vastu kuni 12. juunini! Hüvitusperiood on septembrist kuni aprillini, st maikuus tehtud kulutused enam hüvitamisele ei kuulu.
TAOTLUSVORM

 Millist toetust saab kõrge energiaarve puhul? Rohkem infot leiad Vabariigi Valitsuse infovoldikust

Valitsus kehtestas alates 2022. aasta jaanuarist täiendava meetmena elektri- ja gaasiarvetele hinnalae, millest ülejääva osa riik automaatselt kompenseerib.

Esiteks kehtib hinnalagi kodutarbijatele 12 senti kWh kohta elektritarbimisele kuni 650 kWh. See tähendab, et kui elektri hind kas börsil või fikseeritud hinnaga paketis ületab 12 senti kWh, maksab selle osa elektriarvest kinni riik.

Teine hinnalagi kehtib gaasihinnale. See on kodutarbijatele 65 eurot MWh kohta, seda ületava osa kompenseerib riik täielikult kuni tarbimiseni 2,75 MWh.

Taotlust selleks kuhugi esitama ei pea, energiamüüjad edastavad tarbijale arve, kus hinnalage ületav osa on juba maha arvestatud.

Selle uue meetme kõrval kehtib endiselt ka võimalus 2021. aasta septembrist kuni 2022 märtsini taotleda vallavalitsuse kaudu energiatoetust. NB! Hüvitiste maksmise meedet on pikendatud.Taotlusi saab esitada ka aprillikuus tehtud kulutuste eest.

Olge julged seda tegema!

Rakvere Vallavalitsusele saab energiatoetuse taotlusi esitada paberkandjal kohapeal (kab 13), jätta vallavalitsuse välisukse kõrval asuvasse postkasti või saata digitaalselt allkirjastatuna e-postile: vallavalitsus@rakverevald.ee 
Info sotsiaaloskonna telefonidel 329 5948 (Anneli Saaber) ja 327 8264 (Mirje Reinumäe) E-N 8.00 - 12.00 ja 13.00-17.00, R 8.00 - 14.00 

Toetuse maksmise või maksmata jätmise otsus tehakse esimesel võimalusel, kuid mitte hiljem kui 35 tööpäeva jooksul pärast kõigi dokumentide esitamisest. Toetus kantakse taotlejale üle 7 tööpäeva jooksul pärast otsuse tegemist.

Taotluse esitamisel tuleb kasutada  taotluse vormi. Taotlusele tuleb kindlasti juurde lisada kõik nõutud dokumendid (info allpool).

Energiatoetust saab küsida, kui sissetulek on:

 • 1 inimese kohta – 1126 eurot
 • 1 täiskasvanu ja 1 lapsega pere (alla 14-aastane) – 1464 eurot
 • 2 täiskasvanuga pere (sh üle 14-aastased lapsed) – 1689 eurot
 • 2 täiskasvanu ja 1 lapsega pere (alla 14-aastane) – 2027 eurot
 • 3 täiskasvanuga pere kohta (sh üle 14-aastased lapsed) – 2252 eurot
 • 2 täiskasvanu ja 2 lapsega pere (alla 14-aastased)- 2365 eurot
 • 2 täiskasvanu ja 2 lapsega pere (1 alla 14-aastane ja 1 üle 14-aastane) – 2590 eurot
 • 2 täiskasvanu ja 2 lapsega pere (üle 14-aastased)- 2815 eurot

Sissetulekute hulka kuuluvad:

 • palgatulu, sh välismaalt saadud palgatulu;
 • ettevõtlustulu;
 • kasu vara võõrandamisest;
 • renditulu ja litsentsitasud;
 • intressid ja dividendid;    
 • pensionid, stipendiumid, toetused, preemiad ja hasartmänguvõidud;    
 • kindlustushüvitised ja väljamaksed pensionifondist;
 • madala maksumääraga territooriumil asuva juriidilise isiku tulu;
 • saadud elatisraha (makstud elatisraha arvatakse sissetulekust maha).

Energiakulude kallinemise hüvitamiseks on toetust võimalik taotleda tagasiulatuvalt viis kuud, st veebruaris 2022 saab taotleda toetust 2021. a septembri, oktoobri, novembri, detsembri ja/või jaanuari tarbimise alusel koostatud arvete osas. 

Toetuse taotlemiseks vajalikud dokumendid:

 • andmed perekonnaliikmete sissetulekute kohta, sh tõendid makstud elatise ja täitemenetluses kinni peetud summade kohta (nende olemasolu korral), ning vallavalitsuse nõudmisel ka asjakohased pangakontode väljavõtted perioodi kohta, mille kulude katmiseks toetust taotletakse. Toetuse taotlemisel pärast 10. kuupäeva ei pea maksustatud tulude kohta tõendeid esitama, sest toetust menetleval spetsialistil on õigus ja võimalus teha päringuid vastavatesse registritesse, sh Maksu- ja Tolliametisse, Töötukassasse, Sotsiaalkindlustusametisse jmt.
 • eluruumi energiatarbimist tõendavad dokumendid (arved) energia liigi kohta, mille kulude katteks toetust taotletakse (elekter, gaas ja/või kaugküte)
 • tõendid, et tegemist on taotleja ja tema perekonna tegeliku elukohaga, kui nende alaline või peamine elukoht erineb rahvastikuregistrisse kantud elukohast (nt üürileping, omaniku kinnitus vmt);
 • kui eluruumi kasutatakse osaliselt ettevõtluseks ja osa energiatarbimise kuludest on ettevõtlusega seotud, esitatakse koos arvega ettevõtlusega seotud kulude osakaal.

Arvetel peavad olema tuvastatavad järgmised andmed:

 • tarbitud elektri kogus (kWh või MWh) ja elektrikulud kokku (eurodes);
 • tarbitud gaasi kogus (kWh või MWh või m³) ja gaasikulud kokku (eurodes);
 • kaugkütte kulud kokku (eurodes), kui taotleja elab konkurentsiameti kooskõlastatud kaugkütte piirhinnaga piirkonnas;
 • kaugkütte kulud kokku (eurodes) ning kuu keskmine või kuu lõpu seisuga ühikuhind (kWh või MWh) taotlusega hõlmatud kuul ja 2021. aasta jaanuaris, kui taotleja ei ela konkurentsiameti kooskõlastatud kaugkütte piirhinnaga piirkonnas.

Kui taotleja arvel puuduvad eelnimetatud andmed, peab taotleja täiendavalt esitama korteriühistu väljavõtte nõutud andmetega vastava eluruumi kohta või korteriühistu puudumise korral kortermajale esitatud arve ja arvestuse taotleja eluruumi osa kohta.
Toetust saab taotleda üksi elava isiku või perekonna alalise või peamise elukohaga seotud kulude hüvitamiseks (ainult ühe elukoha kulude alusel).

Kust ma leian oma elektri- ja gaasiarved?

Taotlusele lisatavad energiaarved on võimalik kõige lihtsamalt pdf-formaadis alla laadida enda energiamüüja iseteeninduskeskkonnast:

Lisainfo: www.energia.ee/uudised/blogi/-/energiakulude-huvitamine-mida-peaksid-teadma.

Kas ma üldse saan toetust?

Vabariigi Valitsuse info energiakulude hüvitamise kohta: rahandusministeeriumi kodulehelt.

 Hüvitise kalkulaator

Toetuse maksmise aluseks on riigihalduse ministri määrus Energiahinna tõusu leevendusmeede vähemkindlustatud peredele.

Mida teha, kui minu tegelik elukoht erineb registriandmetest?

Kui pöördute energiakulude hüvitamiseks kohaliku omavalitsuse poole ja avastate, et teie tegelik elukoht ei vasta rahvastikuregistris olevale elukohale, siis tuleks andmed korrastada.
Elukoha registreerimise kohta leiate infot siit: https://www.siseministeerium.ee/elukohateate-esitamine

Toimetaja: JANNE LAINJÄRV