Toetuste eraldamine 2017

22.06.17

Sõmeru Vallavalitsuse 19.06.2017 korraldusega nr 163 kinnitati hajaasustuse programmist toetuse saajate nimekiri koos eraldatava toetuse summaga ning otsustati sõlmida lepingud alljärgnevate taotlejatega:

 Toetuse saaja

Projekti nimetus

Toetuse suurus

 Inna Keivabu

Kitseküla 28 biopuhasti projekteerimine ja paigaldamine

3939,87

 Aivar Kirsch

Kirsi kinnitule biopuhasti ja imbsüsteemi paigaldamine

3388,97

 Raigo Viikoja

Läätse kinnistule puurkaevu rajamine

1946,76

 Valdo Puna

Keskküla kinnistule biopuhastiga kanalisatsioonisüsteemi rajamine

2692,40

 Kokku

 

11968,00

 

Toimetaja: JANNE LAINJÄRV

Hajaasustuse programmi 2017. aasta voor

4.04.18

Toetuse taotlusi saavad esitada Rakvere valla elanikud, kelle elukoht rahvastikuregistri alusel on sama majapidamine, millele toetust taotletakse ja rahvastikuregistrikanne ei saa olla hilisem kui 01.01.2018.

Programmist toetatakse järgmisi valdkondi:

1) veevarustussüsteemid;
2) kanalisatsioonisüsteemid;
3) juurdepääsuteed;
4) autonoomsed elektrisüsteemid.

Hajaasustuse programmi rahastatakse Eesti riigi- ja kohalike omavalitsusüksuste eelarvetest. Toetuse summast, mis on kuni 67% konkreetse toetusprojeki abikõlblikest kuludest, tuleb 50% riigilt ja 50% kohalikelt omavalitsustelt. Toetuse maksimaalne suurus on 6500 eurot ühe majapidamise kohta. Taotleja ja kaastaotleja rahaline oma- ja kaasfinantseering abikõlblike kulude osas peab olema vähemalt 33%. Programmist eraldatud toetuseks loetakse ka viiel eelneval kalendriaastal programmist saadud toetuse summa. Varasemate mitut majapidamist hõlmanud projektide puhul jagatakse saadud toetus arvestuslikult majapidamiste vahel võrdselt. Ühe valdkonna jaoks on ühel majapidamisel programmist võimalik toetust saada üks kord kuue kalendriaasta jooksul.

Rakvere valla elanike taotlusi võetakse vastu 9. aprillist kuni 11. juunini.

Projekti ajalise kestuse arvestus algab toetuslepingu sõlmimisest ning projekti elluviimine peab olema lõppenud 31. oktoobriks 2019.

Programmi määrus, lisamaterjalid ja taotlusvormid on kättesaadavad Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuse kodulehel.

Rakvere valla poolsed programmi kontaktisikud on:

Kaire Kullik, kaire.kullik@rakverevald.ee, 322 0846, 506 9623
Viktor Häninen, viktor.haninen@rakverevald.ee, 329 5942, 527 7233

 

Rakvere Vallavalitsus seadis 28.03.2018 korraldusega nr 100 hajaasustuse programmi valdkonnad järgmisesse prioriteetsuse järjekorda :

  • prioriteet nr 1 – veesüsteemid
  • prioriteet nr 2 - kanalisatsioonisüsteemid
  • prioriteet nr 3 – juurdepääsuteed
  • prioriteet nr 4 - autonoomsed elektrisüsteemid

Toetuste taotluste hindamiseks moodustati komisjon koosseisus: Viktor Häninen (esimees), Kaire Kullik, Rainis Tõnnison, Janne Lainjärv, Anneli Saaber.

Programmi eelistatud sihtrühmi ei ole Rakvere vallas määratud.

Toimetaja: JANNE LAINJÄRV