Toetuse eraldamine 2021. aastal

4.08.21

Rakvere Vallavalitsuse 09.06.2021 korraldusega nr 283 kinnitati hajaasustuse programmist toetuse saajate nimekiri koos eraldatava toetuse summaga ning otsustati sõlmida toetuslepingud alljärgnevate taotlejatega:

Toetuse saaja

Projekti nimetus

Toetuse suurus (eurodes)

Tiina Mäesepp

Kõrgemäe  küla,  Iirise  veetõsteseadme  uuendamine

808,02 

Taavi   Kasemets

Mädapea   küla,   Mihklirahva   biopuhasti   vahetus

4092,36 

Mikk   Jalak

Sämi-Tagaküla,   Kingvõttise   kanalisatsiooni   rajamine

4430,84 

Paul  Priks

Lasila  küla,  Väänjärve  kanalisatsiooni  rajami

6336,32

Elen  Põdra

Sämi-Tagaküla,  Karusaare  kinnistu  biopuhasti  rajamine

5764,68 

Tarmo Padar

Kohala küla, Viisu veesüstemid

3336,60

Argo  Moor

Aresi  küla,  Kirsipuu  kanalisatsioonisüsteemi  uuendamine

4003,92 

Viktor    Klimson

Katku küla, Klimsoni    veevarustussüsteemi

rekonstrueerimine"

 

4223,75 

Mati Matikainen

Koovälja küla, Matikaineni puurkaev

3216,00 

Helen  Kožurov,  Jekaterina  Romanova ja  Margus  Lanto

Paatna  Ernamaja

kanalisatsioonisüsteemi rajamine

 

5420,57

Tiiu Ots

Muru küla, Metsavahi veevarustussüsteemi rajamine

2661,24

Karmo   Kapstas

Kohala-Eesküla,   Sepa   kanalisatsiooni   rajamine

3929,55

 

Toimetaja: JANNE LAINJÄRV

2021. aasta taotlusvoor

Toetuse taotlusi saavad esitada Rakvere valla elanikud, kelle alaline elukoht rahvastikuregistri alusel on sama majapidamine, millele toetust taotletakse ja rahvastikuregistrikanne ei saa olla hilisem kui 01.01.2021.

Programmist toetatakse järgmisi valdkondi:
1) veevarustussüsteemid;
2) kanalisatsioonisüsteemid;
3) juurdepääsuteed;
4) autonoomsed elektrisüsteemid.

Hajaasustuse programmi rahastatakse Eesti riigi- ja kohalike omavalitsusüksuste eelarvetest. Toetuse summast, mis on kuni 67% konkreetse toetusprojeki abikõlblikest kuludest, tuleb 50% riigilt ja 50% kohalikelt omavalitsustelt.

Toetuse maksimaalne suurus on 6500 eurot ühe majapidamise kohta. Taotleja ja kaastaotleja rahaline oma- ja kaasfinantseering abikõlblike kulude osas peab olema vähemalt 33%.

Programmist eraldatud toetuseks loetakse ka viiel eelneval kalendriaastal programmist saadud toetuse summa. Varasemate mitut majapidamist hõlmanud projektide puhul jagatakse saadud toetus arvestuslikult majapidamiste vahel võrdselt. Ühe valdkonna jaoks on ühel majapidamisel programmist võimalik toetust saada üks kord kuue kalendriaasta jooksul.

Rakvere valla elanike taotlusi võetakse vastu 1. veebruarist 2021 kuni 1. aprillini 2021.

Projekti ajalise kestuse arvestus algab toetuslepingu sõlmimisest ning projekti elluviimine peab olema lõppenud 31. oktoobriks 2022.

Rakvere valla poolsed programmi kontaktisikud on:
Viktor Häninen, viktor.haninen@rakverevald.ee, 329 5942, 527 7233
Sandra Schmidt, sandra.schmidt@rakverevald.ee, 5193 1280 (alates 2021. aasta taotlusvoor)
Kaire Kullik, kaire.kullik@rakverevald.ee, 322 0846, 506 9623 (kuni 2020. aasta taotlusvoor)

Rakvere Vallavalitsus seadis oma 20.01.2021 korraldusega nr 27 hajaasustuse programmi valdkonnad järgmisesse prioriteetsuse järjekorda:
prioriteet nr 1 – veesüsteemid
prioriteet nr 2 - kanalisatsioonisüsteemid
prioriteet nr 3 – juurdepääsuteed
prioriteet nr 4 - autonoomsed elektrisüsteemid

Toetuste taotluste hindamiseks moodustati komisjon koosseisus: Viktor Häninen (esimees), Sandra Schmidt, Rainis Tõnnison, Janne Lainjärv, Anneli Saaber.

Programmi eelistatud sihtrühmi ei ole Rakvere vallas määratud.

 

Hajaasustuse programmi määrus

Taotlusvormid
Taotlusvorm
Projekti eelarve
Garantiikirja näidis

Taotluse lisa (vali oma taotluse valdkonnale vastav lisa): Veesüsteemid / kanalisatsioonisüsteemid / Juurdepääsuteed / Autonoomsed elektrisüsteemid

Arvutamise abimees

Toetuse kasutamise aruanne:
NB! Aruande failis on 2 töölehte, mida tuleb täita – „Toetuse saaja (tegevused)" ja „Toetuse saaja (eelarve)".
Toetuse kasutamise aruandevorm (2018-2021)

Programmi määrus, lisamaterjalid ja taotlusvormid on kättesaadavad ka Riigi Tugiteenuste Keskuse (RTK) veebilehel.

 

Ehitusseadustik ning selle lisa 1 (tabel ehitusteatise, ehitusprojekti ja ehitusloa kohustuslikkuse kohta) ja lisa 2 (tabel kasutusteatise, ehitusprojekti ja kasutusloa kohustuslikkuse kohta)

 

Juhendmaterjali kasutamisel lähtuda kehtiva ehitusseadustiku nõuetest.

Juhendmaterjal hajaasustuse reoveekäitlussüsteemide kavandamiseks, valikuks, ehitamiseks ja hooldamiseks (Keskkonnaministeerium/KIK 2015)

Vee- ja kanalisatsioonisüsteemide rajamine (Marit Ristal, Keskkonnaministeerium, projektide büroo peaspetsialist- slaidiesitlus 23.03.2018)