Hooldajatoetused

13.03.18

Täisealise isiku hooldamine
 

Hooldajatoetust makstakse raske ja sügava puudega täisealise isiku hooldajale, kui hooldaja ja hooldatava elukohad on rahvastikuregistri andmetel registreeritud Rakvere valda.

Hooldajatoetust ei maksta inimesele, kellele on määratud raske või sügav puue ning kelle hoolduse saavad tagada hooldatava seadusjärgsed ülalpidajad (abikaasa, vanem, täisealine laps, vanavanem, täisealine lapselaps).

Seadusjärgsele ülalpidajale võib hooldajatoetuse määrata Rakvere Vallavalitsus erandkorras.

Sügava puudega isiku hooldajale makstakse toetust 100% ja raske puudega isiku hooldajale 60% riigieelarvega kehtestatud puuetega inimeste sotsiaaltoetuste määrast.

Ühele hooldajale makstakse toetust kuni kahe raske puudega hooldatava hooldamise eest.

Hooldajatoetuse maksmine lõpetatakse maksmise lõpetamist tingivate asjaolude tekkimise kuule järgnevast kuust ning järgnevatel juhtudel:

  • hooldaja loobub hooldamisest;
  • hooldatava paigutamisel hoolekandeasutusse;
  • hooldatava elama asumisel teise omavalitsusse;
  • hooldatava surma korral.


Hooldajatoetus puudega lapse vanemale
 

Puudega lapse hooldajatoetust makstakse puudega lapse ühele vanemale või eestkostjale, kes ei saa käia tööl puudega lapse hooldamise tõttu ning kui puudega lapse hooldust ei ole võimalik tagada teiste sotsiaalteenustega.

Puudega lapse hooldajatoetuse suurus on 40 eurot kuus;

Puudega lapse hooldajatoetuse maksmine lõpetakse maksmise lõpetamist tingivate asjaolude tekkimise kuule järgnevast kuust ning järgnevatel juhtudel:

  • hooldusvajadus on lõppenud;
  • hooldajatoetuse saaja asub tööle või lahkub teise omavalitsusse.
  • hooldatava surma korral.
Toimetaja: JANNE LAINJÄRV