Isikukoodi taotlemine

15.05.20

Isikukood Euroopa Liidu kodanikule koos elukoha registreerimisega

Rakvere Vallavalitsusele saab isikukoodi taotluse esitada Euroopa Liidu liikmesriikide, Islandi, Norra, Liechtensteini ning Šveitsi Konföderatsiooni kodanikud (edaspidi EL kodanikud), kes soovivad Eestisse elama asuda ja omandada Eestis elamisõigust. Selleks tuleb isiklikult kohale tulles koos elukohateatega  esitada taotlus isikukoodi saamiseks:

Alaealise lapse või eestkostetava eest esitab isikukoodi taotluse vanem või eestkostja. Vähemalt 15-aastasel Euroopa Liidu, Euroopa Majanduspiirkonna liikmesriigi kodanikul, kes ei ole Eesti kodanik, ja Šveitsi Konföderatsiooni kodanikul (edaspidi nimetatud ühiselt  EL kodanikud) on õigus teha iseseisvalt menetlustoiminguid (sh esitada taotlus isikukoodi saamiseks). 

Elukoha registreerimisega omandavad EL kodanikud automaatselt 5-aastase tähtajalise elamisõiguse Eestis. Alles pärast elukoha registreerimist on isikutel võimalik pöörduda Politsei- ja Piirivalveameti poole elamisõigust tõendava ID-kaardi saamiseks.

Täiendavat informatsiooni antud teema kohta leiate Politsei- ja Piirivalveameti veebist.

Elamisõiguse pikenemine ja alaline elamisõigus

Kui isikul on 5 aasta möödudes endiselt Eesti elukoht rahvastikuregistris registreeritud, pikeneb tähtajaline elamisõigus automaatselt veel 5 aastaks. Samaaegselt tekib EL kodanikel ka õigus taotleda Eestis alalist elamisõigust. Selleks tuleb pöörduda Politsei- ja Piirivalveameti poole. Euroopa Liidu kodaniku perekonnaliikmed peavad tähtajalise või alalise elamisõiguse saamiseks pöörduma Politsei- ja Piirivalveametisse

Eestist lahkumine

Kui EL kodanikud lahkuvad Eestist elama mujale riiki, siis on vajalik esitada uus elukohateade, milles esitatakse oma uue elukoha andmed välisriigis. Sellega lõpeb tähtajaline elamisõigus Eestis. Samuti on vaja pöörduda Politsei- ja Piirivalveameti poole ID-kaardi kehtivuse lõpetamiseks. 

Isikukoodi kandmine riigi andmekogusse ilma elukohta registreerimata

Kui isiku, kes ei ela Eestis ega asu Eestisse elama, andmed on vaja riigi andmekogusse kanda ja isik vajab selleks isikukoodi, siis seda taotlust Rakvere Vallavalitsus vastu võtta ei saa, vaid isik peab esitama taotluse isiklikult kohale ilmudes maakonnakeskuse kohalikule omavalitsusele (Lääne-Virumaal on selleks Rakvere Linnavalitsus). Taotluse võib esitada nii EL kodanik, kolmanda riigi kodanik või teise riigi määratlemata kodanik.

Politsei ja Piirivalveametis registreeritakse välismaalaste lühiajaline töötamine, mille käigus antakse isikule ka isikukood. Kui varasemalt said need välismaalased isikukoodi maakonnakeskuse kohalikust omavalitsusest, siis nüüd väljastab PPA tööandjale teate, kuhu on märgitud ka isikukood ning tööandjal ega välismaalasel pole vaja enam pöörduda omavalitsusse isikukoodi saamiseks.

Eestis viibivale varjupaigataotlejale taotluse alusel isikukoodi moodustamine

Eestis viibivale varjupaigataotlejale moodustab taotluse alusel isikukoodi maakonnakeskuse kohalik omavalitsus (Rakvere Linnavalitsus) andmekogusse kandmiseks.

 

Info:

Janne Lainjärv
juhiabi
tel 329 5944
e-post: janne.lainjarv@rakverevald.ee

 

Toimetaja: JANNE LAINJÄRV