Kiirabi, pääste, politsei

5.08.19

Rakvere konstaablijaoskond
F.R. Kreutzwaldi 5a
Rakvere

Heido Tammekand
Rakvere valla piirkonnapolitseinik    
tel 322 2632 (Rakveres)
5305 6247
heido.tammekand@politsei.ee

Kady Tiinas
Noorsoopolitseinik                                 
tel 322 2631
kady.tiinas@politsei.ee  

Kliendiinfo telefon 612 3000 (esmaspäevast reedeni 8.00-18.00)

 

Vajalikud numbrid

18.03.19
 

 Nimi

 Telefon

 e-post

 KIIRABI, PÄÄSTE, POLITSEI
 Päästeala info 24 h

 112
 
1524

 

 Mürgistusteabekeskus 24 h

 16662

 
 Ohvriabi kriisitelefon 24 h  116 006  
 Üleriigiline perearsti nõuanne 24 h  1220  

 Sõmeru Tervisekeskus
 Sõmeru hambaarst (OÜ Virudent)

 322 0518
 322 0896

 info@somerutervis.ee
 info@virudent.ee

 Piirkonnapolitseinik Heido Tammekand

 5305 6247
 322 2632

 Heido.Tammekand@politsei.ee

 Abivajavast lapsest teatada üleriigilisel   lasteabitelefonil 24 h  116 111  Hädaohus olevast lapsest teatada
 tel 112

 Elektrilevi rikked 24 h

 1343

 

 Haigekassa info

 16363

 

 Keskkonnainspektsioon 24 h

 1313

 

 Lääne-Virumaa usaldustelefon
 Usaldustelefon Skype´s (iga päev 19-23)

 324 4444
 usaldustelefon126

 

 Maanteeinfokeskus 24 h

 1510
 678 1500

 

 Rakvere Vesi  AS (Aivar Lõhe)
 Kunda Vesi OÜ (Laine Parovart)

 502 8131
 565 5092

 

 

 Adven Eesti AS (Liivi Lilienthal)
 Avariitelefon

  775 1755
 5866 7166

 

 Vee- ja kütteavariid vallas
 (abivallavanem Viktor Häninen)

 527 7233

 Viktor.Haninen@rakverevald.ee

 Korstnapühkijate kontaktid L-Virumaal    www.korsten.ee
 Loomaarst Ilmar Josua
 Loomaarst Erti Susi
5662 5489
 527 3863
 

 

Toimetaja: JANNE LAINJÄRV

Järelevalveametnikud vallas

20.03.19

Vallavolikogu on andnud järgmistele ametnikele valdkondliku järelevalve teostaja õigused (alus vvol 24.09.2014 otsus nr 54):

Järelevalveametnik
(väärtegude kohtuväline menetlemine - avaliku korra rikkumised, koerte ja kasside pidamise eeskirja rikkumised, loata ehitised, keskkonnakaitse, heakord, teede korrashoid jm)
Ilmar Pekri  521 0043    ilmar.pekri@rakverevald.ee
Ehitusjärelevalve insener
(ehitised, rajatised)
Inge Liivak 329 5947 inge.liivak@rakverevald.ee
Keskkonnaspetsialist 
(keskkonnakaitse)
Maia Simkin    322 1730, 527 7235 maia.simkin@rakverevald.ee

Maanõunik
(maaküsimused)

Tiit Mark   322 1025 tiit.mark@rakverevald.ee
Majandusspetsialist
(valla teede korrashoid)
Rainis Tõnnison 329 5945, 512 9231 rainis.tonnison@rakverevald.ee