Vajalikud numbrid

15.03.23
 

 Nimi

 Telefon

 

 KIIRABI, PÄÄSTE, POLITSEI

 112

 www.112.ee

 Riigiinfo 24 h  1247 Keskkonna- ja maanteeinfo, päästeala info, koroonaviiruse leviku küsimused ning muud riigiinfot puudutavad teemad

 Mürgistusteabekeskus 24 h

 16662

 E 9–21; T–P   24h 
 www.16662.ee
 Ohvriabi kriisitelefon 24 h  116 006  
 Üleriigiline perearsti nõuanne 24 h  1220  

 Piirkonnapolitseinik Heido Tammekand

 5305 6247, 322 2632

 Heido.Tammekand@politsei.ee

 Abivajavast lapsest teatada üleriigilisel   lasteabitelefonil 24 h  116 111  Otseses hädaohus olevast lapsest tuleb  teatada tel 112
 Naiste tugiliin    1492  Anonüümne abivõimalus lähisuhtevägivalla all kannatavatele naistele

 Elektrilevi rikked 24 h

 1343

 www.elektrilevi.ee

 Haigekassa info

 16363

 

 Riigi ilmateenistuse tasuline ilmainfo  9001 032  kõneminuti hind 1.10, 
www.ilmateenistus.ee

 Lääne-Virumaa usaldustelefon
 Usaldustelefon Skype´s (iga päev 19-23)

 126
 usaldustelefon126

 

 Rakvere Vesi  AS (Aivar Lõhe)
 Kunda Vesi OÜ (Laine Parovart)

 502 8131
 565 5092

 

 

 Adven Eesti AS (Liivi Lilienthal)
 Avariitelefon

  775 1755
 5866 7166

 

 Vee- ja kütteavariid vallas
 (abivallavanem Viktor Häninen)

 527 7233

 Viktor.Haninen@rakverevald.ee

 Korstnapühkijate kontaktid L-Virumaal    www.korsten.ee
 Loomaarst Ilmar Josua
 Loomaarst Erti Susi
5662 5489
 527 3863
 

 

Ohvriabi

18.03.21

Millal tasub pöörduda ohvriabisse?

Ohvriabisse tasub pöörduda, kui Sa ise või keegi Sinu lähedastest on langenud hooletuse, halva kohtlemise, füüsilise, vaimse või seksuaalse vägivalla ohvriks. Ohvriabisse võid pöörduda ka siis, kui Sulle on põhjustatud kannatusi või tekitatud kahju, sõltumata sellest, kas kahjutekitaja on tulnud avalikuks ja kas tema vastu on algatatud kriminaalasi. Abi saamise eelduseks ei ole kuriteo toimepanek, sest ohvriabisse võid pöörduda ka siis, kui oled näinud, kuidas kedagi teist on halvasti koheldud või on toimunud õnnetus ning Sa ei tea, kelle käest abi saada.

Mida ohvriabi Sulle pakub?

Ohvriabiteenus on avalik teenus, mille eesmärk on säilitada või parandada Sinu või Su lähedaste toimetulekuvõimet keerulistes emotsionaalsetes olukordades, näiteks õnnetuse või kuriteo tagajärjel. Neis olukordades toimetulekuks vajad Sa nii emotsionaalset tuge, ärakuulamist kui ka infot selle kohta, millist abi on Sul võimalik erinevate ametnike ja asutuste käest saada. Samuti on oluline, et Sa teaksid, milliseid on Sinu õigused, mida Sinu ja Su andmetega tehakse, millised on Su võimalused abist keelduda ja millist abi võivad saada ka Sinu lähedased.

Milliseid teenuseid ja toetusi on Sul ohvriabist võimalik saada? 

Ohvriabitöötaja kaudu võid saada psühholoogilist nõustamist, taotleda kuriteoohvri hüvitist, saada tuge MARAC-võrgustiku või taastava õiguse põhimõtete läbiviimisel. Taastava õiguse konfliktivahenduse puhul tuuakse konflikti või õigusrikkumise osapooled neutraalset vahendajat kaasates kokku, andes kõigile võimaluse rääkida juhtunust, oma mõtetest, tunnetest ja vajadustest ning arutada, kuidas tehtut heastada ja milles kokku leppida, et sellised olukorrad tulevikus ei korduks. Lisaks aitavad ohvriabitöötajad läbi viia nii lepitusteenust kui ka sõlmida kokkuleppeid Sulle kuriteos tekitatud kahjude heastamiseks.

Laste psühhosotsiaalse toimetuleku toetamiseks leiad vajalikud kontaktid mitmedimensioonilise pereteraapia (MDFT) programmi tiimi kontaktidest. Laste sotsiaalsele rehabilitatsiooniteenuse kohta saad infot küsida sama teenuse kontaktisikute käest. Samuti aitavad ohvriabi ennetustalituse spetsialistid korraldada ennast ja teisi ohustava käitumisega lastele kinnise lasteasutuse teenust.

Kuhu pöörduda, kui vajad abi?

 Lääne-Virumaal pöördu Rakvere politseijaoskonda (Kreutzwaldi 5a, Rakvere)
ohvriabitöötaja kontakt: Merli Tammi-Jõeveer, 5866 9932, e-post: Merli.Tammi-Joeveer@sotsiaalkindlustusamet.ee

Turvalisema elu suunas on koos kõrvalise abiga kindlam astuda.

Me oleme Sinu jaoks olemas!

Toimetaja: JANNE LAINJÄRV