Koduteenuste taotlemine

6.06.22

Koduteenuseid (toiduainete ja majapidamistarvetega varustamine, koristamine, kütmine, abistamine asjaajamisel jm) osutatakse kõrvalabi vajavale isikule, kellel puuduvad seadusjärgsed ülalpidajad või kui seadusjärgsed ülalpidajad ei ole suutelised hooldust tagama. Koduteenuseid osutab lepingu alusel valla hooldustöötaja. 

Koduteenuste taotlemiseks esitab teenuseid vajav isik vallavalitsusele avalduse, milles põhjendab oma soovi kõrvalabi saamiseks. Vallavalitsuse sotsiaaltööspetsialist tutvub seejärel isiku olukorra ja vajadustega, täidab abivajaja kaardi ning koostab koduteenuste osutamise hoolduskava.

Otsus tehakse taotlejale teatavaks hiljemalt 10 tööpäeva jooksul arvates avalduse esitamise päevast.

Teenuste taotlemine ja teenuste eest tasumine toimub kooskõlas Rakvere valla sotsiaalhoolekandelise abi andmise tingimuste ja korraga.