Bussipeatuste nimede korrastamine

22.01.16

Siseministeeriumi eestvõttel korrastatakse ja muudetakse ühissõidukipeatuste nimed, mis ei ole kohanimeseadusega kooskõlas või milles esineb muid vigu.

Sõmeru vallavolikogu kinnitas Sõmeru valla bussipeatuste nimekirja 20. jaanuaril 2016 määrusega nr 41 (Märkuste lahtris on endised peatuste nimed, esimeses veerus aga uued peatuste nimed.)

Ühistranspordi otsing veebis: peatus.ee

Toimetaja: JANNE LAINJÄRV

Koha-aadresside korrastamine

25.05.18
Rakvere valla haldusterritorriumil korraldatakse kohanimede ühtlustatud kasutamist ning kohanimede määramist kohanimede määramise korra alusel. Eraomandis olevale maaüksusele või sellel paiknevale nimeobjektile kohanime määramisel küsitakse omaniku arvamust. Maaomanik peab kirjaliku arvamuse esitama 15 päeva jooksul teate saamisest arvates. Arvamuse tähtajaks esitamata jätmisel loetakse maaomaniku nõusolek saaduks.


Kohanimi peab olema määratud järgmistele nimeobjektidele:

 1) haldusüksus
 2) osavald ja linnaosa
 3) asustusüksus
 4) tänav, väljak või muu asustusüksusest väiksem nimeobjekt, mille nime kasutatakse aadressis
 5) raudteejaam, rongi- või muu ühissõidukipeatus, lennuväli või -jaam, sadam, tuletorn
 6) riigimaantee, kohalik maantee ja eratee
 

Kõik ametlikud kohanimed ja asjaomaseid nimeobjekte iseloomustavad andmed kantakse riiklikkusse kohanimeregistrisse.

 

Kohanimekorraldus Eestis

 

Kohanimedega seonduvat reguleerib 1. juulil 2004 jõustunud kohanimeseadus, mis seab alused Eesti kohanimede määramisele ja kasutamisele ning selle üle järelevalve teostamisele.

Kohanimeseaduse kohaselt tuleb kõik ametlikud kohanimed kanda riigi kohanimeregistrisse. Riigi kohanimeregistri vastutavaks töötlejaks on Siseministeerium ning volitatud töötlejaks Maa-amet.


Riikliku kohanimekorralduse keskseks institutsiooniks on Siseministeeriumi valitsemisalas tegutsev 15-liikmeline kohanimenõukogu kui nõuandev organ kohanimekorralduse probleemide läbitöötamiseks ning selleteemalise tegevuse suunamiseks. Kohanimenõukogu pädevus on sätestatud kohanimeseaduses ja nõukogu põhimäärusesAmetliku kohanime kasutamise nõuete täitmise üle järelevalvet teostavaks valitsusasutuseks on määratud Haridusministeerium. Kohanimede asjus eksperdihinnanguid andvaks ning tellimuslikke sihtuuringuid korraldavaks nimeteaduslikuks usaldusasutuseks on määratud Eesti Keele Instituut. 

 

Kohanimekorralduse valdkonda reguleerivad õigusaktid, kohanimenõukogu koosseis ja põhimäärus, koosolekute protokollid ning palju muud valdkonnaga seostuvat on kõigile huvilistele kättesaadavad kohanimenõukogu koduleheküljel.

 

Aadressiandmete käsiraamat

 

Maa-ameti ja Riigi Infosüsteemide Ameti eestvõttel on valminud aadressiandmete käsiraamat, kuhu on koondatud suur hulk teavet Eesti kohanimede ja aadressiandmete kohta.

 

Toimetaja: JANNE LAINJÄRV