Lastekaitse

10.11.20

Lastekaitse on lapse kaitse ja abi korraldamine ning järelevalve Rakvere Vallavalitsuse lastekaitse- ja sotsiaalvaldkonna spetsialistide poolt. Igal lapsel on sünnipärane õigus elule, tervisele, arengule, tööle ja heaolule. Lastel on võrdne õigus saada abi ja hooldust ning areneda, sõltumata soost ja rahvusest ning sellest, kas nad elavad täisperekonnas või üksikvanemaga, kas nad on lapsendatud või hooldatavad, kas nad on sündinud registreeritud või registreerimata abielust, kas nad on terved, haiged või puudega.

Lapse arengu ja kasvu loomulikuks keskkonnaks on perekond. Esmane vastutus lapse õiguste ja heaolu tagamise eest on lapsevanemal või last kasvataval isikul.

Lastekaitsetöö eesmärgiks on lapse seaduses ettenähtud õiguste kaitse ja kohustuste täitmise koordineerimine lapsevanemate või hooldajate toetamise ning lapse kasvukeskkonna mõjutamise kaudu.

Lastekaitsetöö korraldamisel teeb vallavalitsus koostööd koolide, lasteaedade, noortekeskuste, psühholoogide, politsei- ja tervishoiutöötajate, Rajaleidja keskuse ning Sotsiaalkindlustusametiga.

Kohaliku omavalitsuse peamised ülesanded lastekaitsetöö valdkonnas on:

-  koostöövõrgustiku loomine lastekaitse eri tasandite ja asutustega
-  valla elanike nõustamine lastekaitselastes küsimustes
-  valla elanike registrisse kantud laste ning perede abivajadusest ülevaate omamine
-  lapse abivajaduse hindamine ning lapse abistamiseks sobivate meetmete väljapakkumine
-  erivajadustega laste ja nende perede nõustamine, neile sobivate sotsiaalteenuste ja haridusmeetmete leidmine
-  töö alaealiste õigusrikkujate ning koolikohustuse mittetäitjatega
-  vanemliku hoolitsuseta jäänud lapse hooldamise korraldamine
-  vajadusel alaealise eestkosteasutuse ülesannete täitmine

Lastekaitset reguleerivad:

Lapse õiguste konventsioon: https://www.riigiteataja.ee/akt/24016

Lastekaitseseadus: https://www.riigiteataja.ee/akt/LasteKS

Perekonnaseadus:  https://www.riigiteataja.ee/akt/109052017029

Perehüvitiste seadus: https://www.riigiteataja.ee/akt/126102018003

Sotsiaalhoolekandeseadus: https://www.riigiteataja.ee/akt/121122018019
 

Lapsesõbraliku menetluse veebileht on abiks lapsevanemale, lapsele ja lastega töötavatele spetsialistidele: https://lapsesobralikmenetlus.just.ee/et

Abivajavast lapsest teatamine

Juhul kui saab teatavaks kaitset ja abi vajava lapse olemasolu, on iga inimese kohus sellest viivitamatult teatada alljärgnevatel kontaktidele:

Rakvere Vallavalitsuse lastekaitsespetsialist Kristi Palu - telefon 329 5946 või 520 7013, e-post: kristi.palu@rakverevald.ee

vallavalitsuse üldtelefon 329 5944, e-post: vallavalitsus@rakverevald.ee

lasteabitelefon 116 111.

Abivajav laps on laps, kelle heaolu on ohustatud või kelle puhul on tekkinud kahtlus tema väärkohtlemise, hooletusse jätmise või muu lapse õigusi rikkuva olukorra suhtes, ja laps, kelle käitumine ohustab tema enda või teiste isikute heaolu. 

Hädasolevatest lastest tuleb koheselt teavitada hädaabinumbrile 112.

Hädaohus olev laps on laps, kes on oma elu või tervist ohustavas olukorras, ja laps, kelle käitumine ohustab tema enda või teiste isikute elu või tervist.

Abiks lapsevanemale:

http://www.sotsiaalkindlustusamet.ee/et

https://www.sm.ee/et/lapsed-ja-pered

http://www.just.ee/et/eesmargid-tegevused/praktilisi-nouandeid/abimaterjal-lapsevanemale

https://tarkvanem.ee/

https://www.lastekriis.ee/

http://www.lepitus.ee/

https://www.dialooglastenimel.ee/

http://www.sinamina.ee/ee/

https://www.lastekaitseliit.ee/

http://peaasi.ee/

https://www.oiguskantsler.ee/et/laste-ja-noorte-%c3%b5igused/

Toimetaja: JANNE LAINJÄRV