Lemmikloomade pidamine

28.04.21

Et tagada oma looma heaolu ning kaaskodanike ja teiste loomade rahu ja turvalisus tuleb loomapidamisel järgida loomakaitseseadustlemmikloomade pidamise nõudeid ning vallavolikogu poolt kehtestatud kasside ja koerte pidamise eeskirja.

Lähtuvalt looma liigist ja vanusest tuleb talle võimaldada:

  • kohases koguses sööta ja joogivett,
  • sobiv hooldus,
  • vajalik ravi,
  • keskkond, mis rahuldab liigile iseloomulikku liikumisvajadust
  • muu looma terviseks ja heaoluks vajalik.

Keelatud on looma hülgamine, vigastamine, abitusse seisundisse jätmine, loomale valu ning välditavate füüsiliste ja vaimseite kannatuste tekitamine, looma hukkumise põhjustamine või muu looma suhtes lubamatu teo toimepanemine. Looma suhtes lubamatu teo toimepanemise eest saab määrata füüsilisele isikule väärteo korras rahatrahvi. Looma julma kohtlemise eest saab isikut vastutusele võtta kriminaalkorras.

Hulkuvate loomade püüdmist, pidamist, nende omaniku kindlakstegemist ja vajadusel hulkuvate loomade hukkamist korraldab kohalik omavalitsus.

 

Virumaa kodutute loomade varjupaik

Aadress: Lennuki 17, Rakvere

 

Rakvere valla territooriumilt leitud hulkuvate loomade varjupaika viimiseks on vajalik vallavalitsuse nõusolek

Kontaktisik Rakvere Vallavalitsuses:

Maia  Simkin
heakorraspetsialist
tel 322 1730, 527 7235