Maamaks

3.12.21
Maamaks on maa maksustamise hinnast lähtuv maks, mille arvutab Maksu- ja Tolliamet kohalikust omavalitsusest saadud andmete põhjal ning mis laekub täies mahus omavalitsusüksuse eelarvesse.


Kes peavad maamaksu maksma?

Maamaksuseaduse kohaselt maksavad maamaksu:
1.1. maa omanik või
1.2. kui maakasutus ei ole maareformi seadusega ettenähud korras ümber vormistatud, maksab maamaksu maa kasutaja;
1.3. kui maale on seatud hoonestusõigus, maksab maa omaniku asemel maamaksu hoonestaja;
1.4. kui maale on seatud kasutusvaldus, maksab maa omaniku asemel maamaksu maa kasutusvaldaja;
1.5. riigi- või munitsipaalomandis oleva kinnisasja maavaravaru kaevandamiseks andmise korral maksab maamaksu maa kasutamise õiguse saanud isik.

Täpsemalt Maksu- ja Tolliameti veebilehel.
 

Maksumäärad

2022. aastaks maamaksumäära kehtestamine

2021. aastaks maamaksumäära kehtestamine

2020. aastaks maamaksumäära kehtestamine

 

Kodualuse maa maksusoodustuse rakendamine

Kodualuse maa maamaksusoodustuse saamiseks on vajalik nelja asjaolu üheaegne esinemine:

  • - isik peab olema maa omanik või maa kasutaja maamaksuseaduse § 10 mõistes;
  • - maa peab olema elamumaa sihtotstarbega või maatulundusmaa sihtotstarbega maa koosseisu kuulub õuemaa kõlvik;
  • - maal asub hoone;
  • - maal asuvas hoones on maa omaniku või maa kasutaja püsiv elukoht vastavalt rahvastikuregistrisse kantud elukoha andmetele.

Kuna maamaksu määratakse 1. jaanuari seisuga andmete alusel, võetakse ka maksusoodustuse rakendamisel aluseks omaniku elukoht 1. jaanuari seisuga.

Maksuvabastus kehtib elamumaa või maatulundusmaa õuemaa kõlviku osas tiheasustusega alal 1500 mning mujal kuni 2 ha ulatuses. 

Avaldust maksuvabastuse saamiseks valavalitsusele esitama ei pea, arvestus tehakse registriandmete alusel.

 

 

Toimetaja: JANNE LAINJÄRV