Vinni, Rakvere ja Rägavere valdade kelgliikluse teemaplaneering

Idee kaardistada võimalused ning luua tervise- ja liikumisradade kohta ühtsem nägemus Rakvere linna ümbruskonnas on küpses juba mitmeid aastaid. 2006. a. arutati teemaplaneeringus osalevate Vinni, Rakvere ja Rägavere valdade ning tookord kaasatud Rakvere linna esindajate vahel mõtet, kuidas kindlustada looduses aastaringne ja tasuta aktiivse liikumise võimalus Lääne-Virumaa elanikele. Eesmärgiks võeti liita olemasolevad liikumisrajad ühiselt hooldatavaks ja aastaringselt kasutatavaks Lääne-Viru Terviseradade võrgustikuks.

Teemaplaneering arvestab lisaks Vinni, Rakvere ja Rägavere valla piirkonnas elavatele inimestele ka lähipiirkonna suurima tõmbekeskuse, Rakvere linna elanikega. Planeeringu alusel tulevikus rajatav kergteede ja liikumisradade võrgustik annab võimaluse Rakvere linna ümbruses vabas õhus liikuda ja sportida ning parandab loodetavasti seeläbi ka inimeste tervist.

Teemaplaneeringu koostamisel osalenud kolme valla territooriumil on mitmeid piirkondi, eksponeerimist väärivaid loodusväärtusi nagu Kõrgemäe Rakvere vallas, Vinni-Pajusti tammik ja Mõdriku-Roela vallseljak Vinni vallas ning Mõedaku ümbrus Rägavere vallas, mis planeeringu elluviimisel esile tõstetud saavad ja tihedamat kasutust leiavad.

Teemaplaneering on rahastati Islandi, Liechtensteini ja Norra poolt EMP finantsmehhanismi ning Norra finantsmehhanismi ja EASi vahendusel.

Rakvere linna kalmistu ja lähipiirkonna kalmistualade teemaplaneering

Teemaplaneering "Rakvere linna kalmistu ja lähipiirkonna kalmistualad" algatati Rakvere Linnavalitsuse poolt, kuid koostööd tehti ka Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuse ning Rakvere Vallavalitsusega.

Teemaplaneeringu territoorium asub Rakvere linnas Palermo linnaosas ja Rakvere vallas Tõrma külas.

Teemaplaneeringu koostamise üldisteks eesmärkideks on:
• luua arendusplaan kaasaegse matmispaiga loomiseks;
• kalmistualade laiendamine ja selleks kruntide moodustamine;
• kaasaegse kalmistukultuuri nõuetele vastavate tingimuste loomine;
• Rakvere linnas ja Rakvere vallas asuvate kalmistute kujunduslik ja
funktsionaalne sidumine ühtseks tervikuks;
• hoonestusalade ja ehitusõiguse määramine;
• erinevate traditsioonidega matmisalade (näiteks kirstu- ning urnimatusealade)
reserveerimine;
• teede ning maa-alade planeerimine, parkimis- ja liikluskorralduse määramine;
• haljastuse ja heakorrastuse põhimõtete määramine;
• kujade ja servituutide vajaduse määramine;
• muude seadusest ja teistest õigusaktidest tulenevate kinnisomandi kitsenduste ulatuse määramine.

Teemaplaneering kehtestati Rakvere Linnavolikogu 30.06.2010 määrusega nr 12 ja Rakvere Vallavolikogu 18.08.2010 määrusega nr 10.