Tugiisiku teenus

6.06.22

Tugiisikuteenus on sotsiaalteenus, mille eesmärk on iseseisva toimetuleku toetamine olukordades, kus isik vajab sotsiaalsete, majanduslike, psühho‧loogiliste või tervislike probleemide tõttu oma kohustuste täitmisel ja õiguste teostamisel olulisel määral kõrvalabi. Kõrvalabi seisneb juhendamises, motiveerimises ning isiku suurema iseseisvuse ja omavastutuse võime arendamises.

Lapsele tugiisikuteenuse osutamise eesmärk on koostöös last kasvatava isikuga lapse arengu toetamine, sealhulgas vajaduse korral puudega lapse puhul hooldustoimingute sooritamine. Tugiisik abistab last arendavates tegevustes, juhendab ja motiveerib igapäevaelus toime tulema, abistab suhtlemisel perekonnaliikmetega või väljaspool kodu.

Tugiisikuteenust osutatakse kooskõlas Rakvere valla sotsiaalhoolekandelise abi andmise tingimuste ja korraga.

Maakondlik projekt tugiteenuste parendamiseks 2017-2019

14.03.18

Lääne-Viru maakonnas on rakendamisel projekt erivajadustega inimeste tugiteenuste parendamiseks.

Projekti nimi ja lühikirjeldus: Erivajadustega inimeste tugiteenuste parendamine Lääne-Virumaal. 

Projekti periood - 01.03.17-28.02.19. Projekti raames osutatakse kodu- ja tugiisikuteenus, sest toetades koduses keskkonnas erivajadusega inimest on võimalik saavutada tulemusi suundumaks neil või lähedastel väljas poole kodu avatud tööturule või tööturuteenustele. Teenustega soovitakse toetada erivajadustega eakate lähedasi vähendades nende hoolduskoormust ning luues neile võimalusi asuda tööturule. Projekti raames luuaks maakonda 15 tugitöötaja ametikohta, toetamaks erivajadusega inimesi ning suurendades teenuste kättesaadavust.

Eesmärk ja tulemus: Projekti peamiseks eesmärgiks ja tulemuseks on toetada tugiteenuste arendamist ning kvaliteetse teenuse pakkumist vähemalt kuni 120 erivajadusega tööealise või erivajadusega eaka toetamisel, suunates tööealised isikud avatud tööturule või tööturu teenustele ning eakate hooldajatel vähendada hoolduskoormust.

Fondi nimi: Euroopa Sotsiaalfond

Toetuse summa: projekti kogumaksumus 375 675 eurot, millest omafinantseering summas 84 611,25 eurot.

Rakvere vald osaleb projektis. Valla tugitöötaja pakub projektiperioodil teenust kuni 10-le erivajadusega isikule, kelle abivajadus on eelnevalt hinnatud.

Toimetaja: JANNE LAINJÄRV