Vee-ettevõtjad

22.11.21

 

AS Rakvere Vesi osutab teenust järgmistes piirkondades: Sõmeru, Näpi, Uhtna ja Lepna alevikus ning Roodevälja, Ussimäe, Ubja, Arkna, Taaravainu, Tobia, Tõrremäe, Tõrma, Veltsi, Karitsa, Lasila, Kohala ja Levala külades. 

Näidu teatamine antud piirkondadele: http://rv.excellent.ee:8050/iseteenindus

Lisainfo: http://www.rakvesi.ee/

 

Vaekülas on vee-ettevõtjaks Rakvere vald

Kehtivad hinnad alates 1. jaanuarist 2022

abonenttasu: 0 eurot
tasu võetud vee eest: 1,20 eurot/m3
tasu ärajuhitava reovee eest: 1,35 eurot/m3

Alus: https://www.riigiteataja.ee/akt/420112021001?leiaKehtiv

 

Näidu teatamine antud piirkondadele: http://www.rakverevald.ee/naidud

 

Toimetaja: JANNE LAINJÄRV

Joogivee kvaliteedi andmed

6.02.20

 

Joogivee analüüside tulemustega saate tutvuda Terviseameti kodulehel: http://vtiav.sm.ee/

Ameti kodulehel http://www.terviseamet.ee/keskkonnatervis/vesi.html leiate lisainfot ja
infomaterjale joogivee kohta.
 
 
Toimetaja: JANNE LAINJÄRV