Toetuse saajad

Rakvere Vallavalitsuse 22.07.2020 korraldusega nr 286 kinnitati hajaasustuse programmist toetuse saajate nimekiri koos eraldatava toetuse summaga ning otsustati sõlmida toetuslepingud alljärgnevate taotlejatega:

Toetuse saaja Projekti nimetus Toetuse suurus (eurodes)
Villu Uustalu Katela küla, Raja kinnistu veesüsteem 3012,32
Merike Luik Kaarli küla, Luide kinnistu veesüsteemid 4024,00
Valdo Koort Taaravainu küla, Alasalu kinnistu kanalisatsioonitrassi, biopuhasti ja imbsüsteemi paigaldus 3209,30
Meelis Sall Kaarli küla, Maili kinnistu veesüsteem 2805,00
Tiit Rakso Mädapea küla, Aarde kinnistu joogivee parandamine 1091,03
Ülle Kopelik Kaarl iküla, Mõisa kinnistu veesüsteemid 4024,00
Kalju Riisma Levala küla, Raili kinnistu veeüsteemid 1785,42

 

Kokku esitati 23 taotlust ning taotleti toetust summas 77530,22 eurot.

Hajaasustuse programmi 2020. aasta taotlusvoor

Toetuse taotlusi saavad esitada Rakvere valla elanikud, kelle alaline elukoht rahvastikuregistri alusel on sama majapidamine, millele toetust taotletakse ja rahvastikuregistrikanne ei saa olla hilisem kui 01.01.2020.

Programmist toetatakse järgmisi valdkondi:

1) veevarustussüsteemid;
2) kanalisatsioonisüsteemid;
3) juurdepääsuteed;
4) autonoomsed elektrisüsteemid.

Hajaasustuse programmi rahastatakse Eesti riigi- ja kohalike omavalitsusüksuste eelarvetest. Toetuse summast, mis on kuni 67% konkreetse toetusprojeki abikõlblikest kuludest, tuleb 50% riigilt ja 50% kohalikelt omavalitsustelt.

Toetuse maksimaalne suurus on 6500 eurot ühe majapidamise kohta. Taotleja ja kaastaotleja rahaline oma- ja kaasfinantseering abikõlblike kulude osas peab olema vähemalt 33%.

Programmist eraldatud toetuseks loetakse ka viiel eelneval kalendriaastal programmist saadud toetuse summa. Varasemate mitut majapidamist hõlmanud projektide puhul jagatakse saadud toetus arvestuslikult majapidamiste vahel võrdselt. Ühe valdkonna jaoks on ühel majapidamisel programmist võimalik toetust saada üks kord kuue kalendriaasta jooksul.

Rakvere valla elanike taotlusi võetakse vastu 17. veebruarist kuni 17. aprillini.

Projekti ajalise kestuse arvestus algab toetuslepingu sõlmimisest ning projekti elluviimine peab olema lõppenud 31. oktoobriks 2021.

Rakvere valla poolsed programmi kontaktisikud on:
Viktor Häninen, viktor.haninen@rakverevald.ee, 329 5942, 527 7233
Kaire Kullik, kaire.kullik@rakverevald.ee, 322 0846, 506 9623

 

Rakvere Vallavalitsus seadis oma 29.01.2020 korraldusega nr 30 hajaasustuse programmi valdkonnad järgmisesse prioriteetsuse järjekorda :

prioriteet nr 1 – veesüsteemid
prioriteet nr 2 - kanalisatsioonisüsteemid
prioriteet nr 3 – juurdepääsuteed
prioriteet nr 4 - autonoomsed elektrisüsteemid

Toetuste taotluste hindamiseks moodustati komisjon koosseisus: Viktor Häninen (esimees), Kaire Kullik, Rainis Tõnnison, Janne Lainjärv, Anneli Saaber.

Programmi eelistatud sihtrühmi ei ole Rakvere vallas määratud.

 

Hajaasustuse programmi määrus

Taotlusvormid:
Taotlusvorm
Projekti eelarve
Garantiikirja näidis
Taotluse lisa (vali oma taotluse valdkonnale vastav lisa): Veesüsteemid / kanalisatsioonisüsteemid / Juurdepääsuteed / Autonoomsed elektrisüsteemid

Arvutamise abimees

 

Toetuse kasutamise aruanne:
NB! Aruande failis on 2 töölehte, mida tuleb täita – „Toetuse saaja (tegevused)" ja „Toetuse saaja (eelarve)".
Toetuse kasutamise aruandevorm (2018-2020)

 

Programmi määrus, lisamaterjalid ja taotlusvormid on kättesaadavad ka Riigi Tugiteenuste Keskuse (RTK) veebilehel.

 

Ehitusseadustik ning selle lisa 1 (tabel ehitusteatise, ehitusprojekti ja ehitusloa kohustuslikkuse kohta) ja lisa 2 (tabel kasutusteatise, ehitusprojekti ja kasutusloa kohustuslikkuse kohta)

 

Juhendmaterjali kasutamisel lähtuda kehtiva ehitusseadustiku nõuetest.

Juhendmaterjal hajaasustuse reoveekäitlussüsteemide kavandamiseks, valikuks, ehitamiseks ja hooldamiseks (Keskkonnaministeerium/KIK 2015)

Vee- ja kanalisatsioonisüsteemide rajamine (Marit Ristal, Keskkonnaministeerium, projektide büroo peaspetsialist- slaidiesitlus 23.03.2018)