2022. eraldatud toetused

27.06.22

Rakvere Vallavalitsuse 15.06.2022 korraldusega nr 1072 kinnitati hajaasustuse programmist toetuse saajate nimekiri koos eraldatava toetuse summaga ning otsustati sõlmida toetuslepingud alljärgnevate taotlejatega:

Toetuse saaja

Projekti nimetus

Toetuse suurus (eurodes)

Helju Madilainen

Veesüsteemid

3537,60

Mihkel Pikkmaa

Endla talu kanalisatsioon

5209,92

Kristina Seema

Biopuhasti ja imbväljak Miilimetsa

4743,60   

Evelin Rubin

Kanalisatsioonisüsteemide ehitus

4560,69

Sander Keskpalu

Paatna, Kõrre kinnistu biopuhasti paigaldus

4494,36

Raivo Raudsik

Veevarustussüsteemid

3465,24

Aigar Mund

Kanalisatsioonisüsteem

5338,56

Heidi Joonas

Lasila küla, Kubja talu kanalisatsioonisüsteemi rajamine

5780,76

Kaia Laur

Suurekaevu kanalisatsioon

3280,32

Toivo Aru

Veesüsteemid

3658,20

Külli Vilepill

Kanalisatsioonisüsteemi rajamine

1759,24

Evelin Silland

Kanalisatsioonisüsteem

2091,52

 

Toimetaja: JANNE LAINJÄRV

Hajaasustuse programm 2022

19.01.22

Hajaasustuse programmi eesmärgiks on tagada hajaasustusega maapiirkondades elavatele peredele head elutingimused ning seeläbi aidata kaasa elanike arvu püsimisele neis piirkondades.

Toetuse taotlusi saavad esitada Rakvere valla elanikud, kelle alaline elukoht rahvastikuregistri alusel on sama majapidamine, millele toetust taotletakse ja rahvastikuregistrikanne ei saa olla hilisem kui 01.01.2022.

Programmist toetatakse järgmisi valdkondi:
1) veevarustussüsteemid;
2) kanalisatsioonisüsteemid;
3) juurdepääsuteed;
4) autonoomsed elektrisüsteemid.

Hajaasustuse programmi rahastatakse Eesti riigi- ja kohalike omavalitsusüksuste eelarvetest. Toetuse summast, mis on kuni 67% konkreetse toetusprojeki abikõlblikest kuludest, tuleb 50% riigilt ja 50% kohalikelt omavalitsustelt.

Toetuse maksimaalne suurus on 6500 eurot ühe majapidamise kohta. Taotleja ja kaastaotleja rahaline oma- ja kaasfinantseering abikõlblike kulude osas peab olema vähemalt 33%.

Programmist eraldatud toetuseks loetakse ka viiel eelneval kalendriaastal programmist saadud toetuse summa. Varasemate mitut majapidamist hõlmanud projektide puhul jagatakse saadud toetus arvestuslikult majapidamiste vahel võrdselt. Ühe valdkonna jaoks on ühel majapidamisel programmist võimalik toetust saada üks kord kuue kalendriaasta jooksul.

Rakvere valla elanike taotlusi võetakse vastu 1. veebruarist 2022 kuni 1. aprillini 2022.

Projekti ajalise kestuse arvestus algab toetuslepingu sõlmimisest ning projekti elluviimine peab olema lõppenud 31. oktoobriks 2022.

Rakvere valla poolsed programmi kontaktisikud on:
Viktor Häninen, viktor.haninen@rakverevald.ee, 329 5942, 527 7233
Sandra Schmidt, sandra.schmidt@rakverevald.ee, 5193 1280 (alates 2021. aasta taotlusvoor)
 

Rakvere Vallavalitsus seadis oma 22.12.2021 korraldusega nr 690 hajaasustuse programmi valdkonnad järgmisesse prioriteetsuse järjekorda:
prioriteet nr 1 – veevarustussüsteemid
prioriteet nr 2 - kanalisatsioonisüsteemid
prioriteet nr 3 – juurdepääsuteed
prioriteet nr 4 - autonoomsed elektrisüsteemid

Toetuste taotluste hindamiseks moodustati komisjon koosseisus: Viktor Häninen (esimees), Sandra Schmidt, Rainis Tõnnison, Janne Lainjärv, Anneli Saaber.

Programmi eelistatud sihtrühmi ei ole Rakvere vallas määratud.

 

Hajaasustuse programmi määrus

Taotlusvormid
Taotlusvorm
Projekti eelarve
Garantiikirja näidis

Taotluse lisa (vali oma taotluse valdkonnale vastav lisa): Veesüsteemid / Kanalisatsioonisüsteemid Juurdepääsuteed Autonoomsed elektrisüsteemid

Arvutamise abimees

Toetuse kasutamise aruanne:
NB! Aruande failis on 2 töölehte, mida tuleb täita – „Toetuse saaja (tegevused)" ja „Toetuse saaja (eelarve)".
Toetuse kasutamise aruandevorm

Programmi määrus, lisamaterjalid ja taotlusvormid on kättesaadavad ka Riigi Tugiteenuste Keskuse (RTK) veebilehel.

 

Ehitusseadustik ning selle lisa 1 (tabel ehitusteatise, ehitusprojekti ja ehitusloa kohustuslikkuse kohta) ja lisa 2 (tabel kasutusteatise, ehitusprojekti ja kasutusloa kohustuslikkuse kohta)

 

Juhendmaterjali kasutamisel lähtuda kehtiva ehitusseadustiku nõuetest.

Juhendmaterjal hajaasustuse reoveekäitlussüsteemide kavandamiseks, valikuks, ehitamiseks ja hooldamiseks (Keskkonnaministeerium/KIK 2015)

Vee- ja kanalisatsioonisüsteemide rajamine (Marit Ristal, Keskkonnaministeerium, projektide büroo peaspetsialist- slaidiesitlus 23.03.2018)

Toimetaja: JANNE LAINJÄRV