2023. aasta hajaasustuse programmi taotlusvoor

13.02.23

Hajaasustuse programmi eesmärgiks on tagada hajaasustusega maapiirkondades elavatele peredele head elutingimused ning seeläbi aidata kaasa elanike arvu püsimisele neis piirkondades.

Taotlusi saavad esitada Rakvere valla elanikud, kelle elukoht rahvastikuregistri alusel on sama majapidamine, millele toetust taotletakse ja rahvastikuregistrikanne ei saa olla hilisem kui 01.01.2023.

Programmist toetatakse järgmisi valdkondi:

1) veevarustussüsteemid;
2) kanalisatsioonisüsteemid;
3) juurdepääsuteed;
4) autonoomsed elektrisüsteemid.

Hajaasustuse programmi rahastatakse Eesti riigi- ja kohalike omavalitsusüksuste eelarvetest. Toetuse summast, mis on kuni 67% konkreetse toetusprojekti abikõlblikest kuludest, tuleb 50% riigilt ja 50% kohalikelt omavalitsustelt.

Toetuse maksimaalne suurus on 6500 eurot ühe majapidamise kohta. Taotleja ja kaastaotleja rahaline oma- ja kaasfinantseering abikõlblike kulude osas peab olema vähemalt 33%.

Programmist eraldatud toetuseks loetakse ka viiel eelneval kalendriaastal programmist saadud toetuse summa. Varasemate mitut majapidamist hõlmanud projektide puhul jagatakse saadud toetus arvestuslikult majapidamiste vahel võrdselt. Ühe valdkonna jaoks on ühel majapidamisel programmist võimalik toetust saada üks kord kuue kalendriaasta jooksul.

Taotlusi võetakse vastu alalise elukoha järgses kohalikus omavalitsuses 1. veebruarist kuni 3. aprillini 2023.

Projekti ajalise kestuse arvestus algab toetuslepingu sõlmimisest ning projekti elluviimine peab olema lõppenud 31. oktoobriks 2024.

Programmi määrus, lisamaterjalid ja taotlusvormid on kättesaadavad Riigi Tugiteenuste Keskuse (RTK) veebilehel. (https://www.rtk.ee/toetused/toetuste-rakendamine/elukeskkond/hajaasustuse-programm)

 Rakvere valla poolsed programmi kontaktisikud on
Viktor Häninen, viktor.haninen@rakverevald.ee, 329 5942, 527 7233
Sandra Schmidtsandra.schmidt@rakverevald. ee, 519 1280.

Hajaasustuse programmi määrus

Taotlusvormid
Taotlusvorm
Projekti eelarve
Garantiikirja näidis
Taotluse lisa (vali oma taotluse valdkonnale vastav lisa): Veesüsteemid / Kanalisatsioonisüsteemid / Juurdepääsuteed Autonoomsed elektrisüsteemid

Arvutamise abimees

Toetuse kasutamise aruanne:
NB! Aruande failis on 2 töölehte, mida tuleb täita – „Toetuse saaja (tegevused)" ja „Toetuse saaja (eelarve)".
Toetuse kasutamise aruandevorm

Programmi määrus, lisamaterjalid ja taotlusvormid on kättesaadavad ka Riigi Tugiteenuste Keskuse (RTK) veebilehel.

 

Hindamiskomisjoni moodustamine, eelistatud sihtrühmade ja valdkondade prioriteetsuse määramine

13.02.23

Rakvere Vallavalitsuse 25.01.2023 korraldusega nr 1572 on kinnitatud taotluste hindamiskomisjon koosseisus:

esimees - Viktor Häninen
liikmed: Sandra Schmidt, Rainis Tõnnison, Janne Lainjärv, Anneli Saaber

Valdkondade prioriteedid:

prioriteet nr. 1 - veevarustussüsteemid
prioriteet nr. 2 - kanalisatsioonisüsteemid
prioriteet nr. 3 - juurdepääsuteed
prioriteet nr. 4 - autonoomsed elektrisüsteemid.

Hajaasustuse programmi eelistatud sihtrühmi ei ole määratud.

Toimetaja: JANNE LAINJÄRV