Hajaasustuse programmist 2023. aastal toetuse saajate nimekiri

26.06.23

Rakvere Vallavalitsuse 21.06.2023 korraldusega nr 1853 kinnitati hajaasustuse programmist toetuse saajate nimekiri koos eraldatava toetuse summaga ning otsustati sõlmida toetuslepingud alljärgnevate taotlejatega:

  Toetuse saaja

Projekti nimetus

Toetuse suurus (eurodes)

  Sirje  Käbin

Viiepäeva  kanalisatsioon

5008,92

  Mihkel Aruoja

Veevarustussüsteemid.  Vee  filtrid

1354,40

  Hannaliisa  Saarepera

Kanalisatsioonisüsteem-biopuhasti

4958

  Mati Ertsen

Keskmise  talu  Sämi-Tagaküla  veesüsteemi

1628,10

  Janek Aren

Paatna küla, Külla kinnistu kanalisatsioonisüsteemi rajamine

4277 

  Mall Otsing

Otsingu  kinnistu,  Jäätma  küla,  kanalisatsioonisüsteem

5016,94 

  Virve  Kivinurm

Kanalisatsioonisüsteemide  projekt  (biopuhasti)

5245,30 

  Ene Veskus

Paemurru talu puurkaevu ja veetorustiku rajamine

5185,80

  Milvi Jaagant

Veevarustussüsteemid, puurkaevu puurimine, süvaveepumbapaigaldamine,  trassi  rajamine  majani

3900,74

  Gerta-Johanna  Leppik

Olemasoleva  kanalisatsiooni  parandamine

2902,10 

  Andres  Muttika

Karjaaru  puurkaevu  rajamine

3461,22

  Aarne Kasemets

Salumäe kanalisatsioonisüsteemi rajamine

5600,66

  Julia Tarasova

Hajaasustus/kanalisatsioonisüsteemid

5400 

  Otto Ernits

Levala küla, Karukella kanalisatsioonisüsteem

4134,38

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Andmed on avaldatud kooskõlas Hajaasustuse programmi määrusega.

Toimetaja: JANNE LAINJÄRV

2023. aasta hajaasustuse programmi taotlusvoor

22.02.24

Hajaasustuse programmi eesmärgiks on tagada hajaasustusega maapiirkondades elavatele peredele head elutingimused ning seeläbi aidata kaasa elanike arvu püsimisele neis piirkondades.

Taotlusi saavad esitada Rakvere valla elanikud, kelle elukoht rahvastikuregistri alusel on sama majapidamine, millele toetust taotletakse ja rahvastikuregistrikanne ei saa olla hilisem kui 01.01.2024.

Programmist toetatakse järgmisi valdkondi (prioriteetsuse järjekorras):

1) veevarustussüsteemid;
2) kanalisatsioonisüsteemid;
3) juurdepääsuteed;
4) autonoomsed elektrisüsteemid.

Toetuse saajate sihtrühmade osas Rakvere vallavalitsus eelistusi ei ole määranud.

Hajaasustuse programmi rahastatakse Eesti riigi- ja kohalike omavalitsusüksuste eelarvetest. Toetuse summast, mis on kuni 67% konkreetse toetusprojekti abikõlblikest kuludest, tuleb 50% riigilt ja 50% kohalikelt omavalitsustelt.

Toetuse maksimaalne suurus on 6500 eurot ühe majapidamise kohta. Taotleja ja kaastaotleja rahaline oma- ja kaasfinantseering abikõlblike kulude osas peab olema vähemalt 33%.

Programmist eraldatud toetuseks loetakse ka viiel eelneval kalendriaastal programmist saadud toetuse summa. Varasemate mitut majapidamist hõlmanud projektide puhul jagatakse saadud toetus arvestuslikult majapidamiste vahel võrdselt. Ühe valdkonna jaoks on ühel majapidamisel programmist võimalik toetust saada üks kord kuue kalendriaasta jooksul.

Taotlusi võetakse vastu alalise elukoha järgses kohalikus omavalitsuses 1. veebruarist kuni 1. aprillini 2024.

 Rakvere valla poolne programmi kontaktisik on Sandra Schmidtsandra.schmidt@rakverevald. ee, tel 5193 1280.

Rakvere Vallavalitsuses kuuluvad hindamiskomisjoni: Sandra Schmidt (esimees), Janek Seidelberg, Ahti Randmere, Janne Lainjärv, Anneli Saaber.

Hajaasustuse programmi määrus

Taotlusvormid 2024:
   Taotlusvorm
   Projekti eelarve
   Garantiikirja näidis
   Taotluse lisa (vali oma taotluse valdkonnale vastav lisa): Veesüsteemid / Kanalisatsioonisüsteemid / Juurdepääsuteed / Autonoomsed elektrisüsteemid

Programmi määrus, lisamaterjalid ja taotlusvormid on kättesaadavad ka Riigi Tugiteenuste Keskuse (RTK) veebilehel.

Rakvere vallavalitsuse korraldus "Hajaasustuse programmi hindamiskomisjoni  moodustamine, eelistatud sihtrühmade   ja valdkondade prioriteetsuse määramine".

 

 

Hindamiskomisjoni moodustamine, eelistatud sihtrühmade ja valdkondade prioriteetsuse määramine

13.02.23

Rakvere Vallavalitsuse 25.01.2023 korraldusega nr 1572 on kinnitatud taotluste hindamiskomisjon koosseisus:

esimees - Viktor Häninen
liikmed: Sandra Schmidt, Rainis Tõnnison, Janne Lainjärv, Anneli Saaber

Valdkondade prioriteedid:

prioriteet nr. 1 - veevarustussüsteemid
prioriteet nr. 2 - kanalisatsioonisüsteemid
prioriteet nr. 3 - juurdepääsuteed
prioriteet nr. 4 - autonoomsed elektrisüsteemid.

Hajaasustuse programmi eelistatud sihtrühmi ei ole määratud.

Toimetaja: JANNE LAINJÄRV