Hooldajatoetused

11.05.22

Täisealise isiku hooldamine
 

Hooldajatoetust makstakse raske ja sügava puudega täisealise isiku hooldajale, kui hooldaja ja hooldatava elukohad on rahvastikuregistri andmetel registreeritud Rakvere valda.

Hooldajatoetust ei maksta isikule, kellele on määratud raske või sügav puue.

Seadusjärgsele ülalpidajale võib hooldajatoetuse määrata Rakvere Vallavalitsus erandkorras.

Sügava puudega isiku hooldamise eest makstakse toetust 50 eurot kuus ja raske puudega isiku hooldamise eest makstakse toetust 40 eurot kuus.

Ühele hooldajale makstakse toetust kuni kahe isiku hooldamise eest.

Hooldajatoetuse maksmine lõpetatakse maksmise lõpetamist tingivate asjaolude tekkimise kuule järgnevast kuust ning järgnevatel juhtudel:

1) hooldaja loobub hooldamisest;
2) hooldatava paigutamisel hoolekandeasutusse;
3) hooldatava elama asumisel teise omavalitsusse;
4) hooldatava surma korral.


Hooldajatoetus puudega lapse vanemale
 

Puudega lapse hooldajatoetust makstakse puudega lapse ühele vanemale või eestkostjale, kes ei saa käia tööl puudega lapse hooldamise tõttu ning kui puudega lapse hooldust ei ole võimalik tagada teiste sotsiaalteenustega.

Puudega lapse hooldaja toetuse suurus on 50 eurot kuus;

Puudega lapse hooldajatoetuse maksmine lõpetakse maksmise lõpetamist tingivate asjaolude tekkimise kuule järgnevast kuust ning järgnevatel juhtudel:

  • hooldusvajadus on lõppenud;
  • hooldajatoetuse saaja asub tööle või lahkub teise omavalitsusse.
  • hooldatava surma korral.
Toimetaja: JANNE LAINJÄRV