Huvihariduse toetamine

6.02.19

Rakvere vald toetab õpilase ühe huvihariduse omandamist või huvitegevuses osalemist kuni 100%  ning teist kuni 50% ulatuses. Huvitegevuse toetamise eeldusteks on, et teenuse osutaja oleks registreeritud äriregistris, huvitegevuse harrastamine ühe õppeaasta jooksul (v.a suvekuud) on vähemalt kord nädalas üks akadeemiline tund ning spordivaldkonnas tegutsev teenuse osutaja on kantud Eesti Spordiregistrisse.

Huvihariduse ja huvitegevuse toetuse taotlemiseks tuleb õpilase seaduslikul esindajal esitada hiljemalt 15. oktoobriks vallavalitsusele avaldus, milles on märgitud õpilase ja tema esindaja andmed, huvikooli või huvitegevuse teenust osutava asutuse nimetus, eriala, tegelemise aeg ning õppemaksu, kohamaksu või osalustasu suurus. Avaldused tuleb esitada kõigil, kes toetust saada soovivad, sh ka neil, kes möödunud õppeaastal avalduse juba esitasid.

Avaldusi ootame valda alates septembri algusest ning avalduse võib saata ka elektrooniliselt digitaalse allkirjaga. Avalduse blankett on saadaval vallavalitsuses ja valla koduleheküljel.

Kui õppeaasta jooksul mingil põhjusel valitud huvitegevus lõpetatakse ja laps huvihariduses või huvitegevuses ei osale, siis on lapsevanemal kohustus sellest koheselt teavitada vallavalitsust.
 
Täiendav info:

Monica Jaanimets

haridus- ja noorsootöönõunik

tel 3221132, 5866 4670

e-post: monica.jaanimets@rakverevald.ee