Kaubandustegevuse registreerimine

22.07.21

Müügipiletid tänaval ja avalikel üritustel kauplemiseks

2021. aasta 1. mail jõustus Kaubandustegevuse seaduse kehtetuks tunnistamise ja sellest tulenevalt teiste seaduste muutmise seadus muutes kehtetuks senise Kaubandustegevuse seaduse, mis oli aluseks valla- ja linnavolikogude poolt kehtestatud müügipileti hindadele ning turu- ja tänavakaubanduse korraldmise nõuetele. 

Sõmeru vallavolikogu poolt 25.09.2007 vastu võetud määrus nr 54 Kaubandustegevuse korraldamine Sõmeru valla haldusterritooriumil ning müügipileti hinna kehtestamine on kehtetu, müügipileteid vallavalitsus enam ei väljasta. Tänava- ja turukaubandust ega kaubanduse korraldaja kohustusi hetkel Rakvere vallas eraldi kohaliku määrusega reguleeritud ei ole.

 

Toidukäitlemine avalikel üritustel, tänavatel ja maanteede ääres

Avaliku ürituse pidamise nõuded sätestab Rakvere vallavolikogu 21.03.2018 määrus nr 10

Avalikul üritusel toidu müüjate ja valmistajate puhul on tegemist ajutise ja/või teisaldatava ettevõttega ning see on tegevus, millest tuleb Põllumajandus- ja Toiduametit teavitada.

Selleks tuleb esitada majandustegevusteade piirkondlikule esindusele:

 • ajutisest jaekaubandusest/toitlustamisest tuleb teavitada seda keskust, kus tegevus toimub;
 • teisaldatavast jaekaubandusest/toitlustamisest tuleb teavitada keskust, kus asub ettevõtte juriidiline aadress.

Rohkem infot tegevuse teavitamise ning erandite kohta, mil majandustegevusteadet esitada ei tule, on leitav siit.

Teavitada ei ole vaja, kui:

 • toimub eraisiku poolt juhuslik (ei viita teatavale jätkuvusele ning organiseeritusele) toidu valmistamine, ladustamine ja pakkumine;
 • eraisik tegeleb toidu valmistamise, ladustamise ja pakkumisega kohalikul kogukonnaüritusel (nt kodukohvikute päevad, külapäevad, -laadad, kooli- ja kirikulaadad, heategevusüritused).  Linnapäevad ja linnaosapäevad siia alla ei kuulu, kuna sinna on üldjuhul kaasatud ka suuremas hulgas mittekohalikke toidu valmistajaid/toidu müüjaid. Ka kohvikutepäevad ei kuulu kohaliku kogukonnaürituse alla, kuna tegemist on üldjuhul suurema osavõtjaskonnaga üritusega, kuhu on samuti kaasatud mittekohalikke toidu müüjaid.

Selliseid isikuid ei peeta „ettevõtjaks" ning seega ei kohaldata nende suhtes ka hügieeni käsitlevate Euroopa Liidu õigusaktide nõudeid.

Juhul kui teisaldavat ettevõtet kasutatakse eritemperatuuri vajava toidu käitlemise eesmärgil püsivalt ühel müügialal aastaringselt, loetakse selline ettevõte paikseks ning see peab omama tegevusluba.

Avalikul üritusel oma kodus valmistatud toidu turustamiseks peab käitleja olema teavitatud ka kui eraelamus toidu valmistaja.

Ajutine jaekaubandus, toitlustamine

Toidu müük/valmistamine kestab kuni 3 kuud

 • toidu müük/valmistamine toimub ühel müügialal
 • teavitada tuleb igast üritusest eraldi
 • teavitamisel tuleb märkida tegevuse alustamise ning lõpetamise kuupäevad
 • kui ettevõte soovib pärast 3 kuud jätkata oma tegevust või tegutseda periooditi samal müügialal (nt suveperioodil avatud turismitalud, hotellid, maakauplused jms), siis sel juhul ei loeta ettevõtte tegevust ajutiseks. Ettevõtet loetakse tavaliseks jaekaubandusega/toitlustamisega tegelevaks ettevõtteks

Teisaldatav jaekaubandus, toitlustamine

On liigutatav (kokku pandav, lahti võetav, ühest kohast teise viidav) käitlemisüksus (müügivagun, järelhaagis, telkkatus jm)

 • teavitada tuleb üks kord tegevuse alustamisel ettevõtte juriidilise aadressi järgi
 • teavitada tuleb igast käitlemisüksusest 
 • teavitamisel tuleb märkida ainult tegutsemise alguse kuupäev
 • juhul, kui teisaldavat ettevõtet kasutatakse toidu käitlemise eesmärgil püsivalt ühel müügialal aastaringselt, loetakse selline ettevõte paikseks ning  toidukäitleja peab esitama toitlustusettevõtte/ jaekaubandusettevõtte majandustegevusteate/ tegevusloa taotluse

Mida meeles pidada, kui minna avalikule üritusele toitu müüma ja/või valmistama

 • Kõik, kes avalikul üritusel toitu müüvad ja/või valmistavad, peavad oma tegevusest olema eelnevalt Põllumajandus- ja Toiduametit teavitanud;
 • Igal toidukäitlejal tuleb koostada enesekontrolliplaan ning seda tuleb hoida kättesaadavana igal üritusel, millest osa võetakse. 
 • Kauplejad peavad tagama toidu jälgitavuse (sh peavad kaasas olema saatelehed). Juhul kui PTA tuvastab müügilt tõendamata päritoluga toidu, siis loetakse see ohtlikuks ning selline toit tuleb müügilt eemaldada;
 • Toidu säilitamine peab toimuma ettenähtud temperatuuridel. Juhul kui PTA tuvastab temperatuurinõuete rikkumise, siis loetakse see toit ohtlikuks ning selline toit tuleb müügilt eemaldada;
 • Tarbijaid tuleb teavitada toidus sisalduvatest allergeenidest. Töötajad peavad teadma, kuidas vastata küsimustele toidu koostise ja võimaliku allergeenidega saastumise kohta.
 • Toiduga kokkupuutuvad materjalid ja esemed peavad olema mõeldud toiduga kokkupuutumiseks:
 • Kõigil toiduga kokkupuutuvatel töötajatel peavad olema teadmised toiduhügieenist ja -ohutusest ning nad peavad olema läbinud toiduhügieenikoolituse;
 • Kõigil toiduga kokkupuutuvatel töötajatel peab olema tervisetõend;
 • Toidu  käitlemisel  kasutatav vesi peab vastama joogivee  nõuetele;
 • Täiendavad nõuded alkoholi müügi kohta on jaotises alkoholi müük;
 • Juhul kui esitatud majandustegevusteates on andmed muutunud tuleb vastavatest muudatustest hiljemalt viie tööpäeva jooksul PTAle teada anda. Kui otsustatakse loobuda toidu käitlemisest teisaldatavas ettevõttes, kas teatud tähtajani või lõplikult, siis peab sellest samuti PTAd teavitama;
 • Juhul, kui teisaldavat ettevõtet tahetakse hakata kasutatakse toidu käitlemise eesmärgil püsivalt ühel müügialal aastaringselt, loetakse selline ettevõte paikseks ning  toidukäitleja peab esitama toitlustusettevõtte/ jaekaubandusettevõtte majandustegevusteate/ tegevusloa taotluse.

 

Toimetaja: JANNE LAINJÄRV