Kaubandustegevuse registreerimine

5.02.18

Majandustegevuse register
 

1. juulil 2014 jõustunud majandustegevuse seadustiku üldosa seadus (MsÜS) puudutab suurt osa ettevõtjaid, sest toob kaasa muudatusi ettevõtete majandustegevuse registreerimise ja tegevuslubade taotlemise ning väljastamise korras.  Mõnel tegevusalal kaob vajadus oma tegevus MTRis registreerida, mõnes valdkonnas asendub see teatamiskohustusega. Paljud valdkonnad, kus seni oli vajalik luba või registreering, lähevad nö vaba majandustegevuse alla ehk neis tegutsemiseks ei ole eraldi luba või teatamist vaja Näiteks võib tuua jaekaubanduse ja toitlustamise, mille puhul on edaspidi loobutud MTRi registreeringust (majandustegevuse teate peab esitama ainult alkoholi ja tubakatoodete müügi puhul). MTRis kannet omavate ettevõtete kanded viiakse üldjuhul automaatselt üle uude süsteemi. Ettevõtjad, kellel registris olemise kohustus kaob, kustutatakse sealt automaatselt – ettevõte saab jätkata tegevust ilma registreeringuta. Kui siiani tuli ettevõtjatel oma registriandmeid igal aastal 15. aprilliks kinnitada, siis edaspidi on see seotud majandusaasta aruande või tuludeklaratsiooni esitamisega. Samuti ei tule MTRi kannete eest enam tasuda riigilõivu.

Loe täiendavalt: https://www.mkm.ee/et/majandustegevuse-register-uueneb

Peamiseks ettevõtjaid puudutavaks muutuseks on asjaolu, et 1. juulist 2014 jaotatakse majandustegevus kaheks:

1) teatamiskohustusega majandustegevus:

- selline majandustegevus, mille puhul ei ole vaja vastavast ametkonnast tegevusluba taotleda, vajalik on vaid majandustegevuse teate esitamine registrile. Teate esitamata jätmine ei ole majandustegevuse alustamist välistav asjaolu, kuid võib kaasa tuua ettekirjutuse ja sunniraha;

- erinevalt senisest majandustegevuse registri (MTR) registreeringust ei pea uue seaduse kohast majandustegevuse teadet regulaarselt uuendama, piisab ühekordsest teate esitamisest majandustegevuse alustamisel;

- paljud senised tegevusvaldkonnad, mis praegu vajavad MTR registreeringut tegevuse alustamise eeldusena, muutuvad teatamiskohustusega tegevusteks MsÜS mõttes (näiteks alkoholi ja tubakatoodete müük, reisi- ja majutusteenuste osutamine, sideteenuse osutamine, toidu tootmine, töötlemine ja turustamine jms).

2) loakohustusega majandustegevus:

- loakohustusega majandustegevuse puhul on tegevuse alustamise eeldusena vajalik tegevusluba ning ilma selleta ei ole lubatud vastavat majandustegevust alustada;

- uue seaduse kohaselt on tegevusload üldjuhul tähtajatud ning hetkel kehtivad tähtajalised tegevusload, mis uue seaduse kohaselt peaksid olema tähtajatud, muutuvadki uue seaduse jõustumisel tähtajatuteks.

- kui enamasti muutub regulatsioon vabamaks, s.t paljude tegevusalade puhul tuleb edaspidi vaid registrile teade esitada, siis üks valdkond, mis seni vajas vaid MTR registreeringut, vajab uue seaduse jõustumisel tegevusloa taotlemist – see valdkond on usaldusfondide ja äriühingute teenuste pakkumine (s.h äriühingu või muu juriidilise isiku asutamine,  tegutsemine juhatuse liikmena äriühingus, asukoha või tegevuskoha aadressi kasutamise võimaldamine jms.).

Muudatuste valguses on ettevõtjal oluline teada, millisesse valdkonda tema majandustegevus kuulub, s.t kas see on uue seaduse kohaselt teatamiskohustusega või loakohustusega majandustegevus ning kas on vaja oma majandustegevuse registreeringu või tegevusloa säilitamiseks lisaandmeid esitada või mitte. 

Juhul, kui uue seaduse kohase teatamiskohustuse täitmiseks peab esitama täiendavaid andmeid võrreldes senikehtinud MTR registreeringus sisalduvate andmetega või kui loakohustuse täitmiseks peab esitama täiendavaid andmeid või läbima täiendava eelkontrolli võrreldes senikehtinud MTR registreeringus sisalduvate andmetega, tuleb ettevõtjal esitada need andmed või taotlus tegevusloa saamiseks 30 päeva jooksul käesoleva seaduse jõustumisest, s.t  2014.a juulikuu jooksul.

Registrile info edastamine toimub portaali eesti.ee või ettevõtjaportaali kaudu.

 

Informatsiooni annab ja taotlusi menetleb vallasekretär Helja Roosi, tel 329 5943, e-post: helja.roosi@rakverevald.ee .


Sisene MTR-i
 

Müügipiletid tänaval ja avalikel üritustel kauplemiseks

Majandus- ja kutsetegevuse käigus kauplejale või kaubanduse korraldajale kehtivad müügipiletite hinnad:

- kauplemine tänaval 3,20 eurot päev; 6,39 eurot kuu;
- kauplemine avalikul üritusel 6,39 eurot päev.

Väljaspool majandus- või kutsetegevust kauba müüjale kehtib tänaval ja avalikul üritusel kauplemiseks müügipileti hind:
- kauplemine tänaval 0,64 eurot päev; 6,39 eurot kuu;
- kauplemine avalikul üritusel 6,39 eurot päev.

Vallavalitsus võib valla poolt korraldatavatel üritustel väljastada müügipiletid kauplemiseks alandatud hinnaga või tasuta.

Rakvere valla territooriumil kehtestatakse kauplemiskohtadena, mida võidakse kasutada tänavakaubandusena:
- parklad;
- muud kohad igakordselt kooskõlastatult majandusspetsialistiga.

Müügipileteid väljastab valla kantselei (tel 329 5943, 329 5944).

Kaubandustegevuse korraldamine Sõmeru valla haldusterritooriumil ning müügipileti hinna kehtestamine (Vvol 25.09.2007 määrus nr 54)

Toimetaja: MARGIT MITT