Projektitöö

1.09.20

Noorte Tugila 2019
Rakvere valla, Rakvere linna ja Haljala valla ühisprojekt
Riskilapsed ja -noored
Murdepunkt
Noorte tugila 2016-2018

 

Programm NOORTE TUGILA jätkub 2019. aastal

Eesti maakondade jaoks selgus hiljuti hea uudis, et Eesti Avatud Noortekeskuste Ühenduse poolt loodud Noorte Tugila programm jätkub riigi toel tänavu 13 maakonnas. Noortel, kes ei õpi ja ei tööta, on jätkuvalt võimalik oma kodukandist tuge saada.

Rakvere vallas saavad noored pöörduda Tugila poole, mille kontaktideks on  Oxana Nikitina, Sõmeru Noortekeskuse noorsootöötaja 5301 5577, oxana@rakverevald.ee 

Noorte Tugila tegevuskava on suunatud 15-26 aastastele õppimise või tööga hõivamata noortele. Aastatel 2015-2018 toetati Eestis üle 6000 noore. 2019-2021 soovitakse jõuda veel ligi 6000 nooreni.  Noorte Tugilad paiknevad kõikjal Eestis.

Aastatel 2015-2018 toetas Noorte Tugila endises Sõmeru vallas, praeguses Rakvere vallas 151 noort. Nendest 64 olid vanuses 20-24 aastat.

Noorte Tugila toetab noori, aidates neil oma soovides selgusele jõuda. Lisaks kogemuste saamisele noorsootöö kaudu aitavad Tugilad noortel luua kontakte haridusasutuste, organisatsioonide ja tööandjatega. Noorsootöötaja on osa noore haridustee jätkamist või tööturule sisenemist soosivast võrgustikust. Iga noor osaleb programmis oma vajadustele vastavalt kuni pool aastat. Osalusaja lõppemisel hoitakse noorega kontakti veel vähemalt kuue kuu jooksul.

Kogu programm dokumenteeritakse Noortekeskuste Logiraamatus, mis annab hea ülevaate noore väljakutsest sisenemisel tööellu.

Noorte Tugila on osa Euroopa Liidu poolt algatatud Eesti Noortegarantii riiklikust tegevuskavast, mille eesmärgiks on nt töö kaotanud või koolist lahkunud noortele võimalikult kiire naasmine ühiskonnaellu. Noortegarantiiga on seotud ka eesti ANK poolt koorineeritav Nopi Üles programm, Eesti Töötukassa kaudu pakutav teenus „Minu esimene töökoht" , Eesti Noorsootöö Keskus (töösuve programm, mobiilsed kutselaborid) ja Eesti Mittetulundusühenduste ja Sihtasutuste Liidu kogukonnapraktika.

Tegevusi rahastatakse haridus- ja teadusministe kinnitatud ning Haridus- ja Noorteameti poolt elluviidava Euroopa Sotsiaalfondisti kaasrahastatud programmi „Tõrjutusriskis noorte kaasamine ja noorte tööhõivevalmiduse parandamine" mõttes.

 

Rakvere valla, Rakvere linna ja Haljala valla ühisprojekt
 

Rakvere linn, Rakvere vald ja Haljala vald on koostöös välja töötanud ja hakkavad peagi rakendama uuenduslike noorsootöö mudeleid noorte sotsiaalse tõrjutuse ennetamiseks Haridus- ja teadusministri kinnitatud ning Eesti Noorsootöö Keskuse poolt elluviidavas ESF kaasrahastatud programmi „Tõrjutusriskis noorte kaasamine ja noorte tööhõivevalmiduse parandamine" raames.

Pakutavate teenuste eesmärk on toetada noorsootöö korraldamist kohalikes omavalitsustes noorte sotsiaalse tõrjutuse ennetamiseks. Kitsamaks eesmärgiks on toetada uuenduslike noorsootöö mudelite väljatöötamist ja rakendamist, mis tagavad noorsootöö teenuste jõudmise uute noorteni ning noorte noorsootöös osalemise võimaluste avardumise.

Rakvere koostöögrupp on võtnud endale eesmärgiks perioodil 1. jaanuar 2019 kuni 31.detsember 2020 rakendada kahte omavahel seotud mudelit, mille välja töötamisega on koostöögrupp poolteist aastat tegelenud. Esimene mudel on „Noorsootööalase üleminekulahenduse väljatöötamine ja piloteerimine" ning teine „Mobiilse tööharjutuskeskuse loomine ja piloteerimine ühe osana noorsootööalasest üleminekulahendusest".

Projekti perioodiks luuakse 2 teineteist täiendavat töökohta   

1) Rakvere piirkonna noorsootöö arengustrateeg ehk ühine mobiilne strateeg-noorsootööaja. Kelle ülesandeks on koostöögrupi piirkondade noorsootöö võimaluste, tugevuste, nõrkuste, ohtude/riskide kaardistamine, analüüsimine, ühisosa leidmine ja arendamine, koostöö arendamine, laiapõhjalise noorsootöövõrgustiku loomine ja arendamine, pakkudes tuge KOV-dele ühtsema ja  sihikindlama noorsootöö tegemiseks ja arendamiseks.

2) Piirkonna mobiilne tööharjutuskeskuse noorsootöötaja. Kelle ülesandeks on toetada piirkonna arengustrateegi piirkondade koostöö arendamisel ja ühtse strateegia väljatöötamisel. Seda just tehnika-ja ettevõtluse võtmes ning noorte ettevõtlikkuse arendamises. Mobiilse tööharjutuskeskuse noorsootöötaja eesmärgiks on kaardistada ka  Rakvere piirkonna eri osade võimalused tehnikaalastes tegevustes ja leida võimalikud koostööpartnerid. Olla erinevate osapoolte  vahelüliks ühise terviku saavutamisel.

Programmi kestus: 
I periood alates jaanuar 2019 kuni 2019
II periood alatesjaanuar 2020 kuni detsember 2020

Programmi kogumaksumus: 74 500 eurot

Tegevusi rahastatakse haridus- ja teadusministri kinnitatud ning Eesti Noorsootöö Keskuse poolt elluviidava Euroopa Sotsiaalfondi kaasrahastatud programmi „Tõrjutusriskis noorte kaasamine ja noorte tööhõivevalmiduse parandamine" kirjeldatud tegevuste raames.

 

                 

 

           

 

 

Programm RISKILAPSED JA -NOORED
 

Projekt "Riskilaste toetusprogrammi rakendamine läbi noortekeskuste" on rahastatud Euroopa Majanduspiirkonna (EMP) toetuste programmi "Riskilapsed ja -noored" avatud taotlusvoorust "Tõrjutud noorte sotsiaalne kaasamine ja õigusrikkumiste ennetamine". Programmi viivad üheskoos ellu Haridus - ja Teadusministeerium, Justiitsministeerium ja Sotsiaalministeerium.

Programmi rakendusüksuseks on Eesti Noorsootöö Keskus ning partneriks Norra Kohalike Omavalitsuste ja Regionaalsete Omavalitsuste Liit.

Lisainfo programmi kodulehelt: www.entk.ee/riskilapsedjanoored/ ja Facebook'ist:  www.facebook.com/RiskilapsedJaNoored

EMP ja Norra toetuste kaudu aitavad Island, Liechtenstein ja Norra vähendada sotsiaalseid ja majanduslikke erinevusi ning tugevdada kahepoolseid suhteid Euroopa abisaajariikidega. Need kolm riiki teevad EMP lepingu kaudu tihedat koostööd Euroopa Liiduga.

EMP ja Norra toetusi antakse aastatel 2009-2014 summas 1,79 miljardit eurot. Sellest umbes 97% annab Norra. Toetatakse vabaühendusi, teadus - ja akadeemilisi asutusi ning avalikku ja erasektorit 12 uues ELi liikmesriigis, Kreekas, Portugalis ja Hispaanias. Tehakse tihedat koostööd doonorriikide organisatsioonidega ja projekte võib ellu viia kuni aastani 2016.

Toetatavad võtmevaldkonnad on keskkonnakaitse ja kliimamuutused, teadusuuringud ja stipendiumid, kodanikuühiskond, tervishoid ja lapsed, sooline võrdõiguslikkus, justiitsküsimused ja kultuuripärand.

Programm MURDEPUNKT

Sõmeru Vallavalitsus on partneriks MTÜ Eesti Avatud Noortekeskuste Ühenduse (Eesti ANK) projektis "Murdepunkt", mida rahastatakse Euroopa Majanduspiirkonna (EMP) toetuste programmi "Riskilapsed ja -noored" avatud taotlusvoorust "Tõrjutud noorte sotsiaalne kaasamine ja õigusrikkumiste ennetamine". Programmi   viivad   üheskoos   ellu   Haridus-   ja  Teadusministeerium, Justiitsministeerium   ja Sotsiaalministeerium. Programmi rakendusüksuseks on Eesti Noorsootöö Keskus ning partneriks Norra Kohalike Omavalitsuste ja Regionaalsete Omavalitsuste Liit.

Lisainfo programmi kodulehelt: www.entk.ee/riskilapsedjanoored/  ja Facebook'ist: www.facebook.com/RiskilapsedJaNoored

Rohkem infot projekti kohta: http://ank.ee/avaleht/index.php/murdepunkt

 

Programm NOORTE TUGILA
 

Sõmeru Vallavalitsus on partneriks Eesti Avatud Noortekeskuste Ühenduse (Eesti ANK) poolt koordineeritavale programmile "Noorsootööasutuste kaudu raskemates oludes noorte jaoks tugimeetmete käivitamise ja rakendamise programm", mis on seadnud eesmärgiks pakkuda 2016-2018 lisatuge ligi 8800-le 15-26 aastasele noorele.

Eesmärk on noorte, kes ei õpi või ei tööta, tagasitoomine kogukonna- ja ühiskonnaellu. Tugitegevused on suunatud kohalikule tasandile ehk noorele võimalikult lähedale ja tema igapäevaelu keskkonda.  Tegevuskava keskendub noorte ülesleidmisele ja motiveerimisele otsiva noorsootöö kaudu ning kohaliku tasandi võrgustiku sekkumise kaudu, et suunata nad teadmisi ja oskusi omandama või tööturule sisenema. Ühe noore kohta nähakse programmis aktiivset olekut üks kuni kuus kuud. Programmi lõppedes jälgitakse noore tegevusi veel vähemalt 6 kuud.

Noortekeskuste Noorte Tugila programmi tegevuste elluviimist rahastatakse haridus- ja teadusministri kinnitatud ning Eesti Noorsootöö Keskuse poolt elluviidava ESF kaasrahastatud programmi „Tõrjutusriskis noorte kaasamine ja noorte tööhõivevalmiduse parandamine“ raames. Noorte Tugila programmi viib ellu Eesti Avatud Noortekeskuste Ühendus.

Lisainfo programmi tutvustavalt kodulehelt www.ank.ee.

            

Toimetaja: JANNE LAINJÄRV