Eluruumi tagamise teenus

6.06.22

Eluruumi tagamise sotsiaalteenuse eesmärk on eluruumi (sotsiaalkorteri) kasutamise võimaluse kindlustamine isikule, kes ei ole sotsiaalmajanduslikust olukorrast tulenevalt võimeline enda ja oma perekonna vajadustele vastavat eluruumi tagama.

Sotsiaalkorteri üürile andmise otsustab Rakvere Vallavalitsus esitatud sooviavalduse alusel. Isikuga, kellele vallavalitsus sotsiaalkorteri eraldas, sõlmitakse üürileping. Juhul, kui isik on keeldunud talle pakutud sotsiaalkorterist, võib vallavalitsus jätta taotlejale eluruumi eraldamata.

Sotsiaalkorteri taotlemist ja kasutamist reguleerib Rakvere valla sotsiaalhoolekandelise abi andmise tingimused ja kord.


Puudega isikule eluruumi tagamine

Isikuid, kellel on puuetega inimeste sotsiaaltoetuste seaduse § 2 lõike 1 tähenduses puudest tingituna raskusi eluruumis liikumise, endaga toimetuleku või suhtlemisega, abistab Rakvere Vallavalitsus eluruumi kohandamisel või sobivama eluruumi saamisel.