ÜVK arengukavad

24.09.18

Rakvere valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava aastatel 2018-2030

Rakvere valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava aastatel 2018-2030 on kinnitatud Rakvere vallavolikogu 12.09.2018 määrusega nr 17.

Arengukava dokumendid:

Seletuskiri
Lisa 1 Rakvere valla reoveekogumisalade skeemid (.*zip)
Lisa 2 Joogiveekvaliteedi kontrollikavad (.*zip)
Lisa 3 Elanike arv ja VK bilansid (.*zip)
Lisa 4 Rakvere valla ühisveevärgi veekvaliteedi andmed (.*zip)
Lisa 5 Kohala planeeritava reoveekogumisala plaan (.*zip)
Lisa 6 Investeeringute mahud ja maksumused (.*zip)
Lisa 7 Alternatiivide analüüsi lisad (.*zip)
Lisa 8 Joonised (.*zip)
Kooskõlastused (.*zip)


Endise Sõmeru valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava aastateks 2016-2028

Sõmeru valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava aastateks 2016-2028 on kinnitatud Sõmeru vallavolikogu 26.05.2016 määrusega nr 54 (kehtetu alates...)

Arengukava dokumendid:

Seletuskiri
Investeeringud
Finantsprojektsioonid

Joonised:

     Sõmeru
     Näpi
     Roodevälja
     Ussimäe
     Uhtna
     Vaeküla
     Ubja
     Kohala


Endise Rakvere valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava aastateks 2015-2026

Endise Rakvere valla ühisveevärgi- ja kanalisatsiooni arendamise kava aastateks 2015-2026 (Kinnitatud Rakvere vallavolikogu 30.09.2015 määrusega nr 9, kehtetu alates...)

Toimetaja: JANNE LAINJÄRV