ÜVK arengukavad

27.02.20

Rakvere valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava aastatel 2018-2030

Rakvere valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava aastatel 2018-2030 on kinnitatud Rakvere vallavolikogu 12.09.2018 määrusega nr 17.

Arengukava dokumendid:

Seletuskiri
Lisa 1 Rakvere valla reoveekogumisalade skeemid (.*zip)
Lisa 2 Joogiveekvaliteedi kontrollikavad (.*zip)
Lisa 3 Elanike arv ja VK bilansid (.*zip)
Lisa 4 Rakvere valla ühisveevärgi veekvaliteedi andmed (.*zip)
Lisa 5 Kohala planeeritava reoveekogumisala plaan (.*zip)
Lisa 6 Investeeringute mahud ja maksumused (.*zip)
Lisa 7 Alternatiivide analüüsi lisad (.*zip)
Lisa 8 Joonised (.*zip)
Kooskõlastused (.*zip)

 

Toimetaja: JANNE LAINJÄRV